فرخ حیدری

فرخ حیدری
2020/11/30 دمپایی زندان!
2020/10/7 شیر همان شیر بُوَد گرچه به زنجیر بُوَد
2020/9/22 زندانیان دستگیری مجدد!
2020/8/4 قتل عام ۶۷ در اصفهان: رازها، مزارها، نام ها
2020/6/22 «لاله های واژگون» ۶۷ از شهر گلها
2020/5/6 قرنطینه زندان اصفهان، انفرادی «هتل اموات» و حالا کرونا!
2019/7/24 چهار رفیق شفیق!
2018/8/29 گزارش مستند کشتار هولناک ۶۷ در اصفهان
2016/8/14 شما جنایتکارید!
2015/10/25 یوسف های گم گشته و هرگز بازنگشته!
2015/8/4 تانگوی اتمی اوباما با اونا!
2015/5/15 خانوادهِ رنج و رزم و آزادی
2015/4/30 بریده باد...!
2015/3/6 آندرانیک و رویای آبی عشق و آزادی
2015/2/17 من اولین رئیس جمهور ایران خواهم شد!
2014/11/15 امام زمان در سلول مهدوی کنی!
2014/9/24 بیژن مجنون بچه سیچون - آخرین ساعات عمر
2014/9/8 یادمان کشتار تابستان شصت و هفت - تورنتو کانادا
2014/6/18 پیامی برای کبوتر طوقی «باغ رضوان» اصفهان
2014/5/20 دانشجوی چریک سیاهپوش!
2014/2/4 دهه فجر و یک عمر زجر!
2013/12/24 تانگوی هسته ای و کشف جدید مقامات اطلاعاتی امریکا!
2013/12/9 اولین خاطره از "شانزده آذر" در دانشگاه
2013/11/28 آیا چوبه های دار و جوخه های مرگ بیشتری در راه است؟
2013/11/16 شنود، سکوت، مماشات
2013/10/23 قاتل طناب بدستی که مصلحت اندیش میشود!
2013/10/14 وقتی تبر مدافع حق صنوبر است!
2013/8/15 نقدی بر «نامه سرگشاده» به مسعود رجوی
2013/4/11 مشایی، "کلک مرغابی" احمدی نژاد؟
2013/4/2 نوروز همراه با یک زندانی محکوم به مرگ!
2013/2/4 موش‌ها و آدم‌ها در انفرادی
2012/12/20 زنجیرۀ بی پایان قتلهای سیاسی در ایران - حسن داعی و فرخ حیدری
2012/11/21 مگر "حضرت آیت الله" چه بدی در حق ما کرده!
2012/9/25 مشاور عالی جنایت!
2012/8/21 "سید فخر طاهری" سالارِ سربدارِ زندان اصفهان
2012/5/3 خدا هم کارگر است! جمادات و نباتات و حیوانات هم