محمد علی طاهری،امید کوکبی،

آقای کوکبی سه سال پیش و در پایان دوره بازجویی خود، در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران نوشت که تحت فشار و ارعاب بازجویان، خواسته‌های آنها را روی کاغذ آورده و از این بابت متاسف است.