پویان انصاری

پویان انصاری
2018/1/21 از طرف من هم زیـر عبـای
2018/1/9 و اما شـرم زده گـانِ تـاریـخ
2017/6/16 کُمـونـیـست هـا و تـوجـیـۀ …!
2017/6/9 من محکوم نمی کـُنـم
2017/5/22 شکـسـتِ خـلـقِ قـهـرمـان در ...!
2017/5/18 "خـاوران" ستـاد انتخاباتی نامزدهای
2017/3/17 بـر پـایـی عیـد نـوروز، خـنـجـری است بر قلب
2017/3/6 " به اندازه کوپن خود صحبت کنید"
2017/2/8 سـایـه شـوم سـرمـایـه بر حـقـوق بـشـر
2016/9/27 هـر جـا که پـا نهـادیـد جُــز
2016/8/27 آتـشفشـانِ سـرکـشِ دهـۀ شـصـت
2016/8/19 وقتی بهـار، پاییـز و زمستـان هم، در سوگِ
2016/7/29 سایۀ اُمید، در چشمِ غم زده
2016/7/15 امـان از تـسـلـیـت گـفتـن های ...!
2016/6/29 بـرخیـز، او دارد چـون شمـع، ذره ... !
2016/6/20 وقتـی آب سر بـالا بـرود ساواکی هایِ ...!
2016/4/29 اول ماه مه و رفتـار مُصلـِـحـانـه، راز بقـایِ ...!
2016/3/8 بـه بهـانه 8 مـارس روز جهـانـی زن
2016/3/3 بـوسـه بر انگشتـانِ آن دستـی که
2016/2/25 عجـایـب انـدر عجـایـب
2016/2/11 من در ساحلی امن، تـو در ... !
2015/9/14 فریاد آزادیخواهی شاهرخ زمانی در قلم و ... !
2015/9/5 هم چون شقایق، در میانِ دشتِ خـارِ
2015/3/30 به امید پیروزی نهایی تیم مردم دربندِمان
2015/1/20 سئوالات مبهم امتحانیِ. ... 22بهمن57!
2014/12/5 بـاز هـم انـدر خـوش رقصـیِ آقـای ...!
2014/11/1 چـرا فقـط در دو شهـر ...!؟
2014/10/19 کـوبـانـی یعنـی، حمـاسـه
2014/10/13 دو خلافت ولی، با یک شمشیر خونین
2014/10/6 بـرای ...، اول بـایـد بـا کـدام ... !
2014/7/31 دم شان گرم که زیر شمشیر خونین···
2014/7/25 گفت، زمـان، زمـانِ ...، گفتم ...!
2014/7/22 محکوم کردن ارتشِ ... بدون محکوم کردن سازمانِ ...!
2014/5/19 راستی شنیده ای که، آسه برو آسه بیا که ....!
2014/5/11 همه سـر و تـه یـک کـربـاسیـم
2014/4/29 باز روز کـارگـر بی سر و سامان، فرا رسید!
2014/4/18 اعـدام، در زیر سایه بخششِ ...!
2014/4/11 یـادی از نسل کُشی در روانـدا
2014/3/7 زنـان هنوز، برای آن «حـق ِ انتخـاب» که ... !
2014/2/18 آن هوادار و این هوادار، کی بره این همه راه را ...!
2014/2/11 شـرم بر شما مُدعیـانِ اصلاح طلبی که
2014/1/18 بـاز زائیـدهِ ایـن منـاسبـاتِ آخـونـدی، زر زد
2014/1/15 حضور برخی هنرمند، در تـالار قاسم الجبارین (رودکی سابق)
2013/12/19 به یـاد تمامی کسانی که برای آزادی، جنگیدند
2013/12/8 اسرار کلیدِ آ سد روحانی شـارلاتـان را ... !
2013/12/1 مرگ عشق های قدیمی، همیشه در خاطره ها، ماندنیست
2013/11/27 من بودم، حاجی نُصرت، آقا کِری و آبجی اشتون!
2013/11/3 اعـدام شـد !
2013/10/27 مُـذاکـرات محـرمـانـه زیـر لحـاف 1- 7 !
2013/9/15 تـابستـانـی بـر سـاحـل خـونیـن ِ یـک نـظـام
2013/9/7 بیـاد نسلی سرکش ِ مبـارز، و تسلیـم نشـدنـی
2013/9/3 امـا شگفتـا از ...!
2013/8/31 وفـای بـه عهـد و پیمـان، بـا
2013/8/23 بـاور کنیـد که، کامپیوتر شما خـراب نیست !
2013/6/26 انـدیشـه افشیـن ها را نمی توان کُشت
2013/6/23 چه روحانی، چه مصباح یزدی، زن
2013/6/19 4 سالِ دیگه "آقا"،سپاه و بسیج راضی ...!؟
2013/6/12 بـا آنهـا، هـرگـز
2013/6/10 اوج عقلانیت "آقا" و 8 کاند ... !
2013/6/7 بـاور کنیـد اگـر رژیـم پهلـوی
2013/5/31 کدام سوگُلی، به حجله رهبر می رود !؟
2013/5/24 چـرا تـو ... !؟
2013/5/17 ایـن بـار نـامـزد جـدیـد "آقـا" کیست!؟
2013/2/27 چـوب حـراج بـر سـر ِ ...!
2013/2/15 بقول شاعر، ایـن کُجـا و آن کُجـا
2013/2/8 پاچه و یقه گیری در مجلس، بـازتـابِ دوران ِ"طلایی امام"
2013/1/25 بـه بهـانـه ِ مسابقه فـوتبـال ِ و جایگاه مُقـام انسـان...!
2013/1/18 اولین جرقه شامورتی بـازی توسط ِ ...!
2013/1/8 نگذاریم آن رقص مرگ ...!
2012/12/20 بشنو از دغل کاری، چون حکایت می کند!
2012/12/14 وقتی خود ِ"آزادی بیـان" هم، سلاخی می شود!
2012/12/7 «نسیـم ِ آزادی، در راه است»
2012/11/30 سـونـامـی درونی نسلی، در راه است!
2012/11/26 بیاد هنرمندان و نویسندگان سلاخی شده
2012/11/24 در شکـار روبـاه ...!
2012/11/16 لایـروبـی طـویـلـه اوژیـاس
2012/11/3 طنـز ِ ایـران تـریبـونـال ...!
2012/10/19 مُخـالـف یـا اپُـوزیسیـون، کـدام یـک !؟
2012/10/1 جـدل "خودمونی" به زبـان سـاده ...!
2012/8/31 اثـراتِ " تلـخ و شیـریـن ِ" تبعیـد ...!؟
2012/8/17 بـه بهـانـهِ زلـزلـه ... !
2012/5/15 حـالا نقـی یا تقـی، چه فـرقـی می کنـد!؟
2012/4/27 بـه بهـانـه اول مـاه مـه!
2012/3/11 امسـال سـالِ آخـر ِ ، کُـل ِ رژیـم بـایـد بـره
2012/3/7 آیـا مـالـه کشـی، حـد و مـرزی هم دارد!؟
2012/2/29 صندوقی که خون نداها،سهراب ها و خاکستر ترانه موسوی ها
2012/2/28 بـه بهـانـه جـایـزه اُسکـار...!
2012/2/17 حـاصـل ِ آن اتحـاد، بـود ایـن جـدائـی هـا!؟
2012/2/10 32 سـال هم به عُمـرمـان ... !
2011/12/25 عقب نگهداشتن یک خلق در کنـار بُمب اتـم!
2011/12/11 وقتی از حوضه ِ تئـوری، به پـراتیـک رفتم ...!
2011/11/21 آقای اکبر گنجی، نـه با شما همراهم نـه بـا آنهـا
2011/11/11 جنـگ هم نعمـت هم ثـروت!
2011/10/30 «بهـار عربی» پیشکش خودتـان، ایرانیـان...!
2011/10/22 وقتی در علوم «انسانی» 1=1000 می شود!
2011/10/8 اینقـدر اختـلاس را کِـش نـدیـد آخـه...!
2011/10/1 مُنتظر جـایـزه اُسکـار اسلامی هم باشید!
2011/9/23 تـو خـود حـدیث ِ مُفصـل بخوان از این مُجمـَل!
2011/9/16 وقتـی تو ترافیـک فکری گیـر کُنـی...!
2011/9/3 «شُـکـر» فقط می توانند با تیـغ شان سانسور کنند و گر نه...!
2011/8/30 یـک لحظه فکر کنید، اگر آنها هم ...!؟
2011/8/24 از رژیـم عبـاسـی، از آنهـا رقـاصـی!
2011/8/19 فـرق ِ عمـل و نتیـجـه عمـل...!؟
2011/8/12 آنهـا از سرشت ِ دیگـر بـودنـد
2011/8/6 آن مُعلـم ُ و این شـاگـرد!
2011/7/30 فـرق رقـص و لـَـوَنـدی!؟ بخش سوم
2011/7/22 فرق رقص و لَـوَنـدی!؟ (قسمت 2)
2011/7/15 فـرق رقـص و لـَوَنـدگـی!؟
2010/8/30 پـاسخـی به «داری با کی حرف می زنی؟»
2010/8/20 هـواداران میش و گـُرگ!
2010/8/12 اما آن صـدای مشکوف و راز ِ مُعمـای ِ ...!؟
2010/7/31 کـیش یا مـات، کـدامیـن!؟
2010/7/21 ماجرای تبدیل شدن غـوره به انگـور!
2010/6/11 کـدامیـن دلپذیـر تر و زیبـاتـر...!
2010/6/4 نگـذاریـم 22 خـرداد امسـال...!
2010/5/28 بـالاخـره بـایـد چـکار کـرد!؟
2010/5/12 بازهم از این خبرها می شنویم که... اعـدام شدند!؟
2010/4/30 رویـاها و واقعیت ها در مورد جنبش کارگری!؟
2010/4/23 واقـعــأ کـه، دلمـون را بـه...!؟
2010/3/25 عجـب آشفتـه بـازاریسـت...!
2010/3/14 آی بُتـه بُتـه بُتـه، رژیـم بایـد بیفتـه!
2010/2/19 یـک پیـروزی و دو شکـست!
2010/2/8 تفـاوت دو زلـزلـه در بهمـن ماه!
2010/1/22 گُجَستـَـک پیـرمـرد، در سراشیبـی سقـوط!
2010/1/8 باز هم خوش رقصی شوالیه ها!؟
2009/12/31 مـداح، قمـه کش و عابـر پیـاده!
2009/12/14 مـحمـودوف و محیـط زیسـت...!!!
2009/11/20 نشستـگان بـر سفـره خـونیـن 30 سالـه، در گذرگاه ِ...!
2009/10/30 راستـی، آیـا بـه جـز...!
2009/10/23 کبـوتــران زیبـــای رنگــارنــگ را هم سبـز...!
2009/10/2 خیزش جوانان و کابوس های مادران
2009/9/11 بیزارم از این ...!
2009/7/31 دیگر سکوت جایز نیست!؟
2009/7/23 از هر دری، سخنی
2009/7/1 آخ، چه بد شد، باز هم...!
2009/6/12 برای آنها که جو انتصابات در ایران، یک جورایی گرفته شون!
2009/6/10 از این چهار سوگُلی، کدامین یک، به حجله رهبر می روند!
2009/5/1 آیا ما را در این سفر همراهی می کنید!؟
2009/4/17 تفاوت دو حیوان ...!
2009/4/3 تماس تلفُنی احمدی نژاد با اوباما!
2009/3/18 دخترک ِِ گُل فروش...!
2009/3/5 کارزار زنان 4 ساله شد !
2009/2/27 مبارزات دانشجویان و رقص مرگ دیکتاتور!
2009/2/20 تنها جمهوری اسلامی خط قرمز ندارد، تو هم …
2009/1/31 توپ فوتبال ِ مسابقه زنان با پسران، سنگسار شد!؟
2009/1/24 جایزه سیمون دوبووار آری! جایزه نقدی نه!!!
2009/1/18 کودکان فلسطینی عضو افتخاری سازمان حماس!؟