زمان فیلی

2017/11/19 گذار از اپوزیسیونِ سنتی به مدرن و ائتلاف به جای اتحاد
2016/11/15 گذر از جمهوری اسلامی، در گرو ایجاد یک «مرکز استراتژیک-راهبردیِ سیاسی»
2015/7/8 طپش پُرحرارتِ سکولار دموکراسیِ ایران در فرانکفورتِ داغ
2015/5/4 انتشار کتاب چرا باید جمهوری اسلامی را سرنگون کرد؟ به قلم رضا پرچی زاده
2015/4/26 از حذف سنتی تا پرورش دیکتاتوری در سایه ی آزادی
2015/4/10 دود شدن شادیِ خوشحالان با حکم حکومتی
2014/8/11 ایرانیان زیر چتر ایران در همبستگی بوخوم
2014/5/5 بر بال های فرهنگ و ادب پارسی با سعید اوحدی
2013/10/11 انجمن حق زنان فرا می خواند : " باید ازجامعه دفاع کرد "
2013/9/21 هرگز نخورد آب زمینی که بلند است !
2013/7/2 کاظمینی بروجردی سنگرساز بی سنگر !
2013/2/24 میکونوس ننگی ابدی بر پیشانی رژیم اسلامی
2013/2/11 مردم یگانه راه آزادی
2013/1/27 زمین لرزه همچنان ورزقان را می لرزاند و بی کفایتی حکومت
2012/12/22  هنر ایرانی در تبعید با مریم انتظامی
2012/12/15 جبهه آزادیخواهی راهگشای همبستگی، ناصر پاکنژاد
2012/11/18 رنجنامه پیمان کاووسی از قربانیان جنایت جمهوری اسلامی