حسن گلسفیدی

حسن گلسفیدی
2022/3/1 ریشه جنگ اکراین کجاست!
2021/2/19 رژیم فقه ها، آمریکا و اسرائیل ستیزی میکند، آمریکا و اسرائیل مستقیم حمله و اشغال میکنند
2020/10/3 پیمان نوین رضا پهلوی؛ پیمان ملی یا ضد ملی؟
2020/5/2 با رژیم در دفاع از یکپارگی کشور، یا حنثی بودن و یا همراه با نقشه تغییر حکومتهای منطقه توسط
2019/4/17 درجه خلوص گروهای تحریم و جنگ در پی وقایع سیل و ورود گروهای طرفدار رژیم
2017/1/9 روند سیاست در ایران پس از مرگ هاشمی رفسنجانی به چه راهی خواهد رفت؟
2016/3/29 چرا حاکمیت مردم را آزادانه به رای همان مردم نمیگذارند!؟
2015/6/2 تحلیلی بر قمار رضا مریدی و شکست طرح وی برای رهبری
2015/1/24 بر رسی سخنرانی آقای محسن کدیور در تورنتو
2014/1/24 چرا حکومت اسلامی ضد اسلام است؟
2013/10/26 غدیر خم، وصایت یا شورا؟ مسلمانان اندر خم دموکراسی
2013/10/15 دموکراسی یا دماگوگ( مردم سالاری یا مردم فریبی)
2013/3/5 نظام ولایت مطلقه فقیه، جمهوریست یا سلطنتی؟
2012/12/7 ولایت فقیه یا خلیفه؟ فرعونیت در مصر
2012/8/11 حکومت جمهوری یا پادشاهی
2012/6/17 شریعتی: دیکتاتوری مذهبی بدترین دیکتاتوری
2012/6/16 سالگرد پس ازانتخابات 1388 در تورنتو
2012/5/23 برای ایران چه میتوان کرد؟
2012/4/26 پروژه، بیگانگان، نژادپرستان یا فرقه گراها!؟
2012/3/30 دموکراسی از کجا آغاز شده؟ قسمت دوم
2012/3/16 ملی شدن نفت؛دکترمصدق یا آیت الله کاشانی؟
2012/3/3 تغیر رژیم به دست مردم یا بیگانه؟