شعله پاکروان

2019/8/29 آقای نجفی! از شمامتنفرم!
2019/7/8 برگی نو بر پرونده ی پرماجرای ریحانه جباری
2019/6/21 پیرامون قتل علیرضا شیرمحمدعلی به دست جنایتکاران سرسپرده حکومت
2019/3/19 زمستان ایران رو به پایان است
2019/2/26 آقای ظریف! شما لکه ننگی بر تاریخ ایران هستید!
2019/1/11 من هم شکنجه می شوم
2018/12/26 محمود هاشمی شاهرودی، جنایتکاری که به گور رفت
2018/9/21 به یاد نه سرو نقره ای
2018/9/9 برای مادران سه جانباخته
2018/8/14 من هم از دریای مازندران سهمی دارم!
2018/4/19 آب، باد، خاک، آتش ( برای مادر بهمن ورمزیار)
2017/8/27 بدون براندازی ظلمت نمی توان به آزادی رسید
2017/5/14 در نمایش تهوع آور "انتخابات" رأی نخواهم داد
2017/1/26 پیرامون دستگیری شهناز اکملی
2016/8/21 دیدار با مادر جانباختگان، شهرام و بهرام احمدی
2016/6/26 این یک مشت پوست و استخوان!
2016/5/24 نامه ای برای اصغر فرهادی
2016/4/19 اعدام خاموش!
2016/4/12 "رنتزی" در ایران چه می خواهد؟
2016/4/10 نه می بخشم و نه فراموش می کنم !
2016/3/14 نشست مادرانه
2016/3/10 گرامیداشت روز جهانی زن در تهران
2016/2/23 برای انتخاب بد، قدمی برنخواهم داشت
2016/2/9 ایران آبستن خبرهاست!
2016/1/19 زندانیان سیاسی و رژیم شکنجه
2015/12/3 مهمانی دادخواهان
2015/10/1 به یاد ریحانه جباری