اپوزیسیون ایران

مقابله با اطلاعات سپاه و سواد رسانه اي

در اين ويدو ابتدا باره شيوه هاي كار دستگاههاي اطلاعاتي در بين اپوزيسيون و چگونگي مقابله با ان ،سواد رسانه اي و كار و تجارب اطلاعاتي و سر انجام اينكه شبكه پشت پرده امين فردين را بهتر بشناسيم

انتشار از: 
حاکمیت ایران در حال تبلیغ کردن آن میباشد این است که علت بحران اقتصادی و مشکلات و نارسائی های داخلی اجتماعی فعلی ما ناشی از تحریکات و تحریمات آمریکا میباشد.
یک الگوی عمل استراتژیک
همیشه این دانشجویان بودند که باید صبر می‌کردند تا از درون فضای روشنفکران کسی برخیزد و آنان را به مسیر هدایتی دعوت کند. اما کوبیدن در خانه صاحب نظران و روشنفکران از سوی دانشجویان، معنای قابل تاملی دارد. آنها علناً صاحبان قلم و تریبون را خطاب قرار داده‌اند و به طعنه گفته‌اند نام و نان روشنفکری را می‌خورید اما به وظیفه خود عمل نمی‌کنید. به نظرم این خطابی است تازه و البته شریف. به سهم خودم خود را سرزنش می‌کنم و برای گشودن هر میدانی برای گفتگو اعلام آمادگی می‌کنم. بدیهی است این کار، عزمی جدی و جمعی
فرض کنیم همین امروز رژیم از هم بپاشد، آیا رضا پهلوی بدون اسکورت و ماشین ضدگلوله و گارد شاهنشاهی برای حفاظت از محل اقامت، جرئت می فرمایند به تهران تشریف فرما بشوند؟
هواداران پادشاهی مشروطه با تصدیق حقایق دوران دیکتاتوری و بویژه واقعیت وقوع کودتایی که سرچشمه ی آنها بوده مشروطه خواهی واقعی خود را به اثبات برسانند تا به چشم جماعتی متعصب و تنگ نظر به آنان نگریسته نشود.
هواداران جمهوری نیز بپذیرند که آنچه «انقلاب شکوهمند» نامیده بودند سراب خطرناکی بیش نبوده که اگر در زمان وقوع آن بسته بودن محیط اجتماعی و در یک کلام خفقان سیاسی حاکم آن را در نظرشان دوست داشتنی ساخته بوده، انقلابیگری احساسی و غلبه ی عواطف نیز در سمت گیری آنان به نفع آن جای بزرگی داشته است

گفتگو در بار ه نظرات رضا پهلوي با شركت ايجادي و بستجانی

در این گفتگو آقایان جلال ایجادی و فرزین بستجانی در باره نظرات شاهزاده رضا پهلوی در تلویزیون ایران ایرنترناشیونال صحبت کردند ، ابتدا هر دو سخنران نظرات کلی خود در این باره را طرح کردند و آنگاه ها به پرسش های مشخص و ابتدا اینکه چه نقشی برای آقای رضا پهلوی در دوران گذار و پس از آن قایل اند ، اینکه اگر در آن جلسه حضور می داشتند، چه پرسش هایی را طرح می کردند و سر انجام در صورت سر نگونی رژیم ، با ارتش، سپاه پاسداران ، دستگاههای اطلاعاتی نظام چه خواهند کرد؟ و....

انتشار از: