عباس خرسندی

2018/3/8 راز تورم تک رقمی و بی عقل بودن منتقدان از دید رئیس جمهور دروغگوی کشور
2017/12/11 جمهوری اسلامی حکومت یا بیگانه ای متجاوز در ایران!
2017/7/7 دموکراسی و مبانی اقتدارسیاسی اپوزیسیون دموکراسی خواه
2015/1/20 پيش بسوى جنبشهاى بزرگ اجتماعى-سياسى ١
2014/7/10 سوسیالیسم یک ضرورت تاریخی نیست ، سوسیال دموکراتها تاریخ را دریابند
2014/4/15 ضرورت بازنگری "الگوی مبارزاتی" جنبش سیاسی سال 88، هماهنگی عملی، همبستگی
2014/3/2 موقعیت جمهوری اسلامی در معادله ملی و بین المللی
2013/11/8 شبح فاشیزم برفضای سیاسی آینده کشور
2013/7/24 اهداف سراسری و ملی، تعیین کننده استراتژی و تاکتیک هر تحول سیاسی است
2013/5/28 انتخابات جمهوری اسلامی و دو پادشاه در یک اقلیم
2013/3/2 جابجایی سیاسی یک گام تا گذار به دموکراسی
2013/2/2 ماموتهای عصر یخبندان سیاست در ایران
2012/10/17 کنگره پنجم اتحاد جمهوریخواهان تلاشی برای تخطئه اپوزیسیون
2012/9/14 پیرامون توافق نامه حزب دموکرات کردستان ایران و حزب کومله کردستان
2012/6/5 موقعیت و نقش اپوزیسیون دراعمال استراتژی جایگزینی سیاسی
2012/5/30 حشمت اله طبرزدی سد مقاومت دفاع از حقوق ملت ایران در بند جمهوری اسلامی
2012/5/9 جابجایی سیاسی یک گام تا گذار به دموکراسی
2012/1/3 پیام ویدئویی حشمت الله طبرزدی از داخل زندان رجایی شهر
2011/12/30 حاکمیت ملی و مسائل اتنیکی در ایران،
2011/9/25 کنگره ملی یا کنگره ملی- اسلامی؟!
2011/8/3 ماموتهای عصر یخبندان سیاست در ایران
2011/7/4 «حاکمیت ملی» درپویش گلوبالیسم _ حل تعارضات ملی اولین گام بسوی جهانی شدن است
2011/3/10 نقش منشور درتداوم بحران سیاسی.... و ضرورت همبستگی ملی
2011/2/18 چرا همبستگی ملی و اتحاد برای دموکراسی و حقوق بشر، تنها گزینه و بدیل نهایی است
2010/10/22 کشتی قضاوت و عدالت جمهوری اسلامی سالهاست که به گل نشسته است
2010/10/5 باز خوانی امنیت ملی و جنبش دموکراتیک و ملی (سبز) مردم ایران متهم کیست؟!
2010/9/11 همبستگی ملی برای دموکراسی و حقوق بشر بدیل همبستگی ایدئولوژیک
2010/5/18 دين سیاسی پارادوكس دموكراسي و آزادی
2010/4/8 بحران ملی، حاکمیت سیاسی- نظامی و جنبش دموکراتیک ایران