ائلچین حاتمی

2016/7/21 بحران تفکر و اندیشه در جامعه نژادپرست ایرانی
2016/7/5 راهکارهایی برای گسترش پان تورکیسم نوین
2013/10/12 کی برمی گردی پسرعمو؟! ولی هرگز برنگشت
2013/10/6 هنرمندان در زندان: از ماه ها شکنجه در بازداشتگاه سپاه تا
2013/6/18 حسن روحانی و پل های عبور به سمت ریاست جمهوری
2013/6/9 پیرامون خودسوزی دو شهروند پیرو اهل حق در همدان
2013/6/5 شرکت در انتخابات ریاست جمهوری به مثابه حمایت از نقض حقوق بشر در ایران
2013/4/10 سپاه پاسداران در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم به دنبال چیست؟
2013/3/27 گزارشی از نقض حق تحصیل و فشار بر فعالین دانشجویی آذربایجان در ایران
2013/3/10 قانون اساسی مردانه و نفی استقلال زنان در ایران
2013/2/21 ممنوعیت تحصیل به زبان مادری از مصادیق بارز نقض حقوق بشر
2013/2/14 عاشقان مجازات می شوند
2013/1/28 سرکوب و محرومیت جنسی از موارد مهم نقض حقوق بشر
2013/1/19 انتخابات ریاست جمهوری آینده و ترکهای آذربایجان، چه باید کرد؟
2013/1/6 مبارزه برای بقا در مناطق زلزله زده و ادعاهای کاذب حاکمیت ایران
2013/1/2 موج جدید فشار حکومت ایران بر فعالین مدنی آذربایجان
2012/12/13 آیت الله مقدس و دشمنی با حقوق بشر در ایران
2012/11/23 حاکمیت خدایان نر و خشونت علیه زنان
2012/11/12 خشکانیدن دریاچه ارومیه و فجایع آینده
2012/10/30 سپاه پاسداران و بازی با کارت پ.ک.ک
2012/10/28 بازی احمدی نژاد با خامنه ای: چه کسی خواهد برد؟!
2012/10/17 سناریوی بستن تنگه هرمز توسط حکومت ایران، رویا یا واقعیت
2012/10/10 مجازات مرگ ناشی از اسلام سیاسی در ایران
2012/10/4 ورشکستگی حاکمیت ایران و رفتار غرب: سازش یا تداوم فشار
2012/10/1 راه اندازی اینترنت ملی در ایران از مصادیق مهم نقض حقوق بشر
2012/9/27 ای صندلی های خالی، من دکتر محمود احمدی نژاد هستم
2012/9/22 تورج دریایی و آشفتگی ایدئولوژی راسیستی حاکمیت اسلامی ایران
2012/9/20 سوز سرما و ستم حاکمیت ایران بر زلزله زدگان
2012/9/14 سپاه و شیزوفرنی ایدئولوژیک در مساله آذربایجان
2012/9/10 سپاه و شیزوفرنی ایدئولوژیک در مساله آذربایجان
2012/8/27 عصر انزوای حاکمیت ایران و جنبش غیرمتعهدها
2012/8/16 تاملی بر نوشته رضا طالبی با عنوان '' تف بر انسانیت شما''
2012/8/14 عملکرد حاکمیت ایران در زلزله آذربایجان : سانسور وقایع، تبعیض در عمل
2012/8/2 گرسنگی جامعه ایران و جنبش های اجتماعی
2012/7/9 حاکمیت ارتجاعی ایران و دشمنی با پوشش مدرن
2012/6/29 فعالین حرکت ملی آذربایجان قربانی شکنجه و خشونت دولتی در ایران
2012/6/24 حکومت دیکتاتوری ایران و فساد مضاعف
2012/6/12 حرکت ملی آذربایجان و اصل هویت
2012/4/21 مذاکرات اتمی غرب با ایران: مصالحه با دیکتاتور یا تغییر رژیم
2012/3/22 فساد حکومتی و پایان عصر ایدئولوژی در ایران
2012/3/10 انتخابات مجلس نهم ایران و نتایج از پیش تعیین شده
2012/2/10 موانع توسعه عقلی صاحبان قدرت در ایران ورفتار جنبشهای سیاسی وقومی در قبال آن
2012/1/28 برندگان و بازندگان آینده مناقشه اتمی ایران
2010/8/3 فمنیسم آذربایجانی و مبارزه علیه آپارتاید جنسی