طنز

پیشگیری از توهین به مقدسات و محاربه احنمالی
توصیه دیپلماتیک برای ارتقا مللی و بین المللی