طنز

پرنده رادار گریز، فراصوت صوت، مانور پذیر، تطبیق پذیر و نسل پنجمی
در پی ِ خدماتِ دولت ِ خدوم و عبور از رو کود
تصاویر شکار شده در حین مانورهای آینده
پناهگاه با امکانات هتل هفت ستاره
سخنِ هروز و نه فقط دیروز
تبریک به همه متولدین مرداد ماهی
شعری در وصف شیر و دمش
انگار بوهایی به مشام قرار است برسد
خود کفایی برای کوبیدن ِ مشت بر دهانِ امپریالیسم
احوال کشور بعد از برجامِ بی فرجام