ازیز دادیار

2019/4/5 خرم آباد، ساختمان پزشکان هم ستاد کمک رسانی مردمی
2019/4/4 سنگین تر از آنیم که دهد سَیْل تکانی
2019/3/31 پیروزی نزدیک است
2019/3/25 ملّا خمینی از دیدگاه پروفسور سروش در گفتگویی بعنوان: "دروغ در شیعه"
2019/3/21 سخنی با همیهنان رنجیده خاطرِ بلوچ از آنجا بلوچ اَم که ایرانی ام
2019/3/14 استاد مهدی خلج و آلِ علی
2019/3/13 تاریچه‌ی لانه های تروریستی اسلامی
2019/3/12 سروش را با این سخنانش، پس از"رویاهای محمد"
2019/3/11 ققنوس امید بخش: یعنی: "چنین کنند بزرگان چو کرد باید
2019/3/11 استاد بهرامِ مشیری! بر و بارِ نفرت و کینه کوری و بی انصافی مطلق است
2019/3/7 فیلسوف ما سروش و عاقلان را اشاره ای کافیست
2019/3/1 مهستانِ ما و دو "همه باهمِ متفاوت"
2019/3/1 برزمین اَت می زند نادان دوست! اپوزسیونِ اپوزسیون شکن
2019/2/25 سرچشمه‌ی ترس از فدرالیسم، در اپوزسیون سیاسی ایرانیان
2019/2/14 حسن و حسین و مهاجرانی رافضی
2019/2/11 خود محوری و منطقِ کور فرزند بیدردی است
2019/2/8 حکومت ملّایانِ ایران، جهان حقوق بشری و قانونِ طبیعیِ عمل و عکس العمل
2019/2/7 سالروز بهمن، شورش روشنفکران ادعاگر، یا بلوای ملّایان ارتجاعی
2019/2/3 دو شکاف و دیوار زرّینِ همبستگی ملّی
2019/2/2 کاروان پیروزمندِ نقد
2019/2/2 اسپینوزاهای ما بی یار و یاور
2019/1/30 زبان فارسی، دشواریِ آواها
2019/1/27 دو چهره‌ی دمکراتِ فعال سیاسیِ جنبش ملّی ایران