طاهره صادقی

2020/12/12 موج دستگیری های فعالان مدنی اهواز در میان امواج سیلاب بنیان کن
2020/11/17 بیانیه شورای دموکراسی در باره سالگرد قتل عام اعتراضات ۹۸
2020/11/17 بیانیه شبکه زنان برای برابری پایداربرای سرکوب جنبش آبان ماه ۹۸
2020/6/27 احکام جنایتکارانه اعدام سه تن از فرزندان کشور دشمنی با مردم ایران است. آنرا متوقف کنید
2020/6/27 «قتل های ناموسی»، خشونتی وحشیانه علیه زنان که زیر سایه قوانین قرون وسطائی حکومت اسلامی روا
2020/6/17 اطلاعیه حزب دمکرات ایران- شماره 1 اعلام موجودیت واحیای حزب دمکرات ایران
2020/3/19 پیام نوروزی همبستگی برای آزادی و برابری در ایران، شورای دمکراسی خواهان ایران و کنگر
2020/3/7 بیانیه شورای دمکراسی خواهان ایران برای گرامی داشت هشتم ماه مارس روز جهانی زنان
2020/2/28 بحران کرونا و جمهوری اسلامی
2020/2/18 انتخابات” !فرمایشی، توهینی است به آزادگی و آزادیخواهی مردمان ایران!
2020/1/9 بیانیه شورای دمکراسی خواهان ایران در باره کشته شدن قاسم سلیمانی
2019/12/26 بزرگداشت چهلمین روز جانباختگان ابان ۹۸ در هامبورگ و حمایت از خانواده های انها
2019/12/25 بیانیه شورای دموکراسی خواهان ایران در حمایت از خانواده های جانباختگان آبان ماه
2019/11/10 میتینگ پارک لاله با حشمت اله طبرزدی
2019/11/10 بیانیه شورای دمکراسی خواهان ایران
2019/10/6 بیانیه شورای دمکراسی خواهان ایران
2019/9/21 میتینگ پارک لاله با حشمت اله طبرزدی
2019/9/21 ریشه ها : دختر ابی