ضیاء مصباح

ضیاء مصباح
2022/1/18 نگاهی به بو دجه سال اتی همراه با چند پیشنهاد
2022/1/14 نا کارآمدی ها را چگونه کاهش باید داد ؟
2022/1/10 گذری و نظری
2022/1/4 مرور رخ دادها ... ببهانه 17 دیماه
2021/12/21 نکته ها و تلنگرهائی اثر گذار
2021/12/17 درتعریف:رشد،توسعه وپیشرفت
2021/12/14 کوتاه ترین روز سال !
2021/12/5 تامل و مروری بر گفته ها و دیدگاهها
2021/12/2 در 47 هفمین سالگرد همتی بزرگ ( بیاد افضلی پور و همسر ارجمندش )
2021/11/21 بیاد فروها و....گره بر سفره !
2021/11/20 به مناسبت هفتاد و دومین سال تاسیس جبهه ملی ایران
2021/11/12 گذری و نظری بر گفته ها و شنیده ها !
2021/11/9 گزارش مشاهدات اخیر !...هنرش نیز بگوی
2021/11/6 نگاهی به نتایج بینش و عملکرد اقتصادی حکومت
2021/11/4 کوتاه و گویا !
2021/11/1 بجز از کشته ندرویم !
2021/10/1 ماهمچنان در اول وصف تو مانده ایم !
2021/9/24 بیائیم یکبار هم که شده امید وار باشیم !
2021/9/20 نکاتی قابل تعمق !
2021/9/16 بازهم انتخابی نا مناسب
2021/9/10 ساختار نا مناسب اقتصادی
2021/9/6 مصافی قلمی در عملکرد چهره ملی ایرانیان
2021/9/4 نکته ها و تلنگرهای اقتصادی
2021/9/1 خاطراتی از دوران بگذ شته .. چنانکه افتد و دانی !
2021/8/27 در چرائی و چگونگی ها .....!؟
2021/8/18 بازهم در باره واقعه 28 مرداد 32
2021/8/16 در 68 مین سالگرد 28 مرداد
2021/8/12 نگاهی اقتصادی با تامل بسیار !
2021/8/9 نگاهی به وضعیت سیاسی - اجتماعی و ضرورت ها
2021/8/4 به بهانه 115همین سال گرد نهضت مشروطه خواهی ایرانیان
2021/7/31 در واپسین روزها / مروری بر نوشته ها
2021/7/28 نگاهی به شرایط موجود اقتصادی در دست تحویل به جناب رئیسی
2021/7/26 خطابی با ادبیاتی دیگر هر چند از ابعادی مکرر
2021/7/21 بهتر است بدانید ( بمناسبت درج دویستمین مطلب در این رسانه )
2021/7/19 بمناسبت سالگرد حماسه 30 تیر
2021/7/13 بیا د «خسرو سیف » دبیر کل حزب ملت ایران
2021/7/11 ریشه مشکلات مدیریت کشور ( چالش مدیریت )2
2021/7/9 پرسش و پاسخ و
2021/7/2 چالش تصمیم گیری
2021/6/30 مدیریت کانال برای فرهنگ سازی !
2021/6/26 نگاهی ویژه به شرایط فعلی کشورمان و ضرورتها !
2021/6/22 منصفانه بنگریم ؟چه نیازی به تضعیف !
2021/6/21 در چرائی توجه وسایل ارتباط جمعی جهانی ؟!
2021/6/19 سخن نوآر که نو را
2021/6/16 !تزریق واکسن ،نظارت بر انتخابات و رشد اقتصادی ؟ قبل از پایان یافتن زمان تبلیغا ت !
2021/6/13 اخرین نکته ها !جهت عنایت ویژه
2021/6/11 گزارش مشاهدات !
2021/6/9 نگاهی به انچه میگذرد
2021/6/3 از هر دری سخنی
2021/5/28 تلنگری جدی و نوعی خود آزمائی
2021/5/27 باورها و افکار بلند شادروان عزت اله سحابی
2021/5/21 پیشنهاد اظهار نظر در مورد نوشته وارسته ارجمند استاد فریدون مجلسی
2021/5/20 دو سوی ماجرا ی وین ؟
2021/5/17 بمناسبت 139 همین سالروز تولد دکتر محمد مصدق
2021/5/16 نگاهی اقتصادی در این موقعیت خاص !
2021/5/7 تا یار که را خواهد و.....؟ چرخیدن درب برهمین پاشنه !
2021/5/2 به مناسبت روز معلم
2021/4/28 جمع بندی - برمبنای گفته ها و شنیده ها
2021/4/26 اندیشه های برترین چهره ماندگار معاصر
2021/4/23 تفاوت ره
2021/4/21 از هر در سخنی / گفته ها و شنیده ها
2021/4/19 در آ نسوی پرده ؟!
2021/4/17 نقد امروز
2021/4/14 میگویند و میگوئیم ! گذری و نظری
2021/4/10 توصیه به بایکوت نوشتاری ده روزه ؟!
2021/4/9 هدف و توجیه وسیله !
2021/4/7 تفاوت ها !
2021/4/1 بمناسبت سیزده بدر !
2021/3/30 نگاهی به پیمان اخیر 25 ساله
2021/3/28 تصویری از نتایج عملکردها
2021/3/24 نظزی در زمینه چگونگی برخورد دولت جدید امریکا با حکومت ایران
2021/3/16 شادباش نوروزی با سبکی دیگر
2021/3/14 نگاهی به عملکرد اقتصادی حکومت همراه با چند پیشنهاد
2021/3/10 شادباش امروز با برخورداری از نوشتار و ادبیاتی پارسی و کوتاه
2021/3/9 بیاد شادروان عبدالعلی برومند / رئیس وارسته و صبور جبهه ملی ایران
2021/3/6 با قصد گشودن زمینه ای برای تبادل افکار !البته جهت خالی نما ندن عریضه
2021/3/5 بازهم در باب بودجه ، اما برای آخرین بار - االبته فهرست وار
2021/3/3 در رثاء مصدق ( همزمان با 54 مین روز در گذشت این چهره ماندگار ملی )
2021/3/1 ده نکته قابل تامل
2021/2/26 سخنی با داوطلبان ریاست چمهوری
2021/2/25 بذل مرحمت برای فراهم سازی شرایط مصرف دو وعده گوشت در ماه
2021/2/21 انصاف را باید پاس داشت !
2021/2/19 ما کجائیم در این بحر تفکر ؟!
2021/2/17 پایان اعتماد
2021/2/16 ستایشی از همتی وافر در حد توان
2021/2/11 بد میکنی و نیک طمع میداری ؟
2021/2/10 پرزیدنت بایدن و برنامه های ایشان
2021/2/6 بازهم فهرست گونه در باب چگونگی شاکله بودجه سال آینده
2021/2/2 آخرین پیشنهاد در باب لایحه بودچه سال آینده که امروز کلیات آن با رای بالای همین منتصبین رد
2021/1/30 دوستان چگونه می اندیشند ؟
2021/1/27 چگونگی مشارکت ایرانیان در انتخابا1400 (فضای انتخاباتی )
2021/1/27 جشن آتش ( با 3750 سال پیشینه )
2021/1/26 مراسم جشن سده در کرمان
2021/1/21 بازهم در باب بودجه پیشنهادی - البته فهرست وار
2021/1/20 بمناسبت دهمین سالگرد نبود دوستی ارزنده
2020/12/28 مدیریت اقتضائی
2020/12/26 تلنگری دیگر به لایحه بودجه
2020/12/23 نگاهی با فرض ادامه همین شرایط ؟!
2020/12/22 بیاد شادروان حسین شاه حسینی / چهره ای ملی مردمی
2020/12/18 یلدا .. یا بلند ترین شب سال
2020/12/12 گزارش پایانی ! در مسیر وحدت
2020/12/8 در نکو داشت شادروان دکتر عیسی صدیق اعلم
2020/12/2 در شصت و هفتمین سالگرد فاجعه 16 آذرو خاطره ای از شادروان دکتر ملکی
2020/11/28 چگونه باید زیست
2020/11/27 نقش بخش خصوصی
2020/11/26 گزارشی اقتصادی
2020/11/22 نکاتی اقتصادی – مدیریتی البته فهرست وار که باید تامل کرد
2020/11/19 بیانیه اعضاء جبهه ملی ایران
2020/11/18 و اکنون چگونه باید دید و چه باید کرد ؟
2020/11/14 نگاهی به تحولات اقتصادی
2020/11/12 مدیریت و سلامت فکر و روان
2020/11/10 پیاده رو فروشی
2020/11/6 تخصص فروشان
2020/11/2 از خود غافل شدن تبعاتی دارد !
2020/10/31 پیشنهادی خوشبینانه
2020/10/24 مثبت اندیشی
2020/10/22 در رثای دوستی اندیشمند
2020/9/1 مروری بر اندیشه های دکتر امیر ناصر کاتوزیان / بمناسبت سالگرد فقدان این چهره ملی
2020/8/31 مقتضیات و ضرورتها
2020/8/23 به امید نتیجه بخش بودن
2020/8/17 گناه نا کرده ؟
2020/8/17 67مین سالگرد
2020/8/14 عملکرد اطاق فکر
2020/8/13 به حاشیه کشاندن و سر گرم کردن مردمان این دیار خاموشان
2020/8/11 برای ماندگاری و استناد به آن !!
2020/8/7 در سالگرد کودتای 28/ امرداد ماه ( 67 مین سالروز البته چند روزی زودتر !)
2020/8/3 مشروطه خواهی ایرانیان
2020/8/2 امرداد ماه و همه رخ دادهایش
2020/7/27 بازهم در باره ارز و مسائل اقتصادی
2020/7/23 در معرفی شادروان استاد دکتر علی پور طائی
2020/7/22 یکصدمین مکتوب ( نوعی داوری درونی )
2020/7/20 تحلیلی اقتصادی ! از منظری دیگر ؟
2020/7/18 بمناسبت 68 مین سالگرد حادثه تاریخی 30 تیر
2020/7/15 نیشتری به خود(قضاوت با شما )
2020/7/12 توصیه هائی به دولت کریمه
2020/7/9 گفتگو
2020/7/5 در تشریح و چرائی اوضاع کنونی
2020/7/1 حسن یا سوء استفاده ابزاری ؟؟
2020/6/28 همراهان جدا از هم
2020/6/25 طریق ثواب و شرط بلاغ
2020/6/24 مقایسه بفر مائید
2020/6/22 بازهم ترامپ
2020/6/4 در باب بند ناف اقتصاد
2020/6/3 نگاهی دیگر
2020/5/30 نگاهی به درون کشورمان
2020/5/25 عزت اله سحابی را بهتر بشناسیم
2020/5/19 اقتصاد درمانده حاکم بر ایرانمان
2020/5/16 به یاد نیک پندار و درست کرداری ماندگار
2020/5/10 در باب حرکت زییای حذف 4 صفر !!
2020/5/8 آثار شدید کرونا ویروس بر اقتصاد جهانی