علی اکبر آزاد

2012/7/14 نظری به روند قدرت گیری دیکتاتوری
2012/5/13 نظری به پدیدهء مقدسات
2012/2/26 محدود کردن فکر و اندیشه
2011/11/21 خشونت پدیده ای جان سخت است
2011/5/9 فردیت مستقل سیاسی
2011/2/15 پرستش سیاسی و چشم بستن بر حقایق و واقعیات
2011/1/25 فردیت سیاسی و تشکیلات سیاسی در میان ما
2011/1/8 اعدام و اعدام و اعدام تا کی؟
2010/11/28 حاکمییت ایدئولوژیها (جهان بینی)
2010/10/18 حقیقت بزرگترین سازمان چپ ایران؟!
2010/8/8 بحران و کش و قوس های جمهوری اسلامی، اینبار تکیه بر ناسیونالیسم
2010/7/25 توحش جمهوری اسلامی را پایانی نیست!
2010/6/29 نقبی مختصر به یک واقعییت نهان،درقبال اقدامات جاسوسی رژیم
2010/6/2 بهانه ای برای محکوم کردن به هر دلیل!
2010/5/9 روز مادر و جنایات جمهوری اسلامی
2010/4/30 سانسور و تبعیض وابعاد آنها
2010/3/7 جمهوری اسلامی و بخشی از غرب
2010/1/18 اعدام و زندان و شکنجه ملحم چه دردیست؟
2009/12/31 خشونت کشور ایران را به آتش می کشد!
2009/12/28 خشونت را ه مردم ایران نیست
2009/12/9 تهدیدات برای مخالفان و تشویقات برای نیروهای سرکوبگر
2009/11/22 از تشیع سرخ علوی تا تشیع سبز علوی
2009/11/5 جنبشی بنام سبز سرابی بیش نیست، خود را سر کار نگذارید!
2009/10/19 عدم همخوانی حکومت های توتالیتار، شریعت و سلطنت با جمهوریت
2009/9/18 نظری به کنده شدن افراد از احزاب و سازمان ها ی سیاسی در ایران
2009/9/4 ترس جمهوری اسلامی
2009/8/19 چرا جمهوری اسلامی حقوق بشر را نقض می کند؟
2009/8/8 مشکل است باور کرد که...!
2009/7/19 پیرامون جدایی من از سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
2009/7/13 سازمانهای سیاسی باید مسئولیت بپذیرند
2009/6/30 تناقضات سیاسی فداییان (اکثریت) در حوادث اخیر ایران
2007/11/12 مسئله ملی، مسئله دمکراسی
2007/10/18 روسیه همسایه ی موثر و زیرک ایران
2007/9/30 مارگزیده ازریسمان سیاه وسفید هم می ترسد!
2007/8/2 اروپای واحد، کارت آبی وحواشی آن
2007/7/9 آری بابک خرمدین، کاخ های ظلم ویران می شوند
2007/5/24 سنگ خارای ذهن وباور را می توان شکست
2007/2/27 احمد باطبی و همه زندانیان سیاسی درایران را آزاد کنید
2006/12/12 بررسى عناصرى در انشعابات اخير حزب دمکرات کردستان ايران
2006/8/31 آزادی یا نقض آزادی انسان، سخنی پیرامون نحوهء آزادکردن آقای رامین جهانبگلو
2006/8/17 بشقاب های گیرنده شبکهء ماهواره ای رژیم جمهوری اسلامی را می آزارند
2006/8/12 محمود احمدی نژاد ومشکلاتش با روحانیت وفقیهان وامامان حاضر