فرخ نعمت‌پور

2021/6/10 بازی حاکمیت در زمین مخالفان
2021/1/12 تا سە نشە بازی نشە!
2021/1/10 کرونا و گروگانگیری مردم
2021/1/6 انقلابی مدرنیست، انقلابی پست مدرنیست
2020/12/28 عرق جبینی کە مایە تردید شد
2020/12/19 مرحلە سوم و پدیدە ملت
2020/12/13 انتقام اردوغان از ایران
2020/12/9 درسهائی کە از خیزش مردم در اقلیم کردستان باید آموخت
2020/12/5 بازیابی سەگانە
2020/11/28 لعنت بر تو پوتین!
2020/11/26 نامە بە وزیر خارجە نروژ
2020/11/26 مدلی میانی
2020/11/22 دوگانە باوری و غدە گم شدە
2020/11/20 ترامپیسم چرا زندە است
2020/11/17 عرصە برجامی و عرصە غیربرجامی
2020/11/14 بازی های ژئوپولیتیکی
2020/11/10 روز عید
2020/11/3 دو انقلاب با دو خصلت متفاوت
2020/11/2 احساس خوب
2020/11/1 ساختار قدرت در آمریکا و ترامپ
2020/10/29 دولت هم محل نزاع و هم هدف فراروئی
2020/10/26 دولت و بازتولید مداوم مدیریت
2020/10/22 ترامپی کە بە یقین زیاد خواهد افتاد
2020/10/16 خدا را با مردمانش
2020/10/12 جنگی کە دیگر ملی نیست
2020/10/6 با سلطنت نمی توان بە آرمانهای مردم دست یافت
2020/10/4 گورباچف و جهانی با ثبات تر
2020/10/2 نزولی کە ادامە دارد
2020/9/30 ناسیونالیسم عظمت طلب ترکیە
2020/9/30 طبقە کارگر و اعدام
2020/9/28 سیاست کوپنی و مدعیان
2020/9/23 دوگانەای کە پذیرفتە نمی شود
2020/9/21 روبوتی از اندیشەهای سیاسی (در نقد تشکیل احزاب در خارج از کشور)
2020/9/19 ترەای کە خرد نمی شود!
2020/9/16 انقلاب علیە انقلاب
2020/9/13 بیژن و انقلاب
2020/9/8 برق مجانی و رفاە
2020/9/1 توافقاتی کە بە اندازە کافی اندیشیدە نمی شوند
2020/8/28 آمریکا در بزنگاهی تاریخی
2020/8/23 حق با کیست
2020/8/20 آنگاە خارج داخل را می بلعد
2020/8/15 لزوم بازگشت بە همیاری جهانی
2020/8/13 نظری بە تئوری امپریالیسم لنین
2020/8/12 حداقل بیولوژیکی، حداقل تاریخی
2020/8/11 نوستالژی سیاسی
2020/8/6 نسل چند فرهنگی و سیاست
2020/8/1 میل جهانی شدن انقلابات
2020/7/29 تشکیل حزب چپ ایران (فدائیان خلق)، یک اشتباە استراتژیک
2020/7/28 تسخیر بیشتر اقتصاد، رمز تداوم نظام
2020/7/22 خطی کە با خون صحیح می شود!
2020/7/17 قرارداد با چین زمینەساز توتالیتاریسم
2020/7/9 شرقی شدن نظام
2020/6/29 جور دیگر باید دید
2020/6/22 جهانی سخت
2020/6/20 دنیائی کە آب آن را می برد
2020/6/17 ذیل شوندگی
2020/6/16 شمشیر داموکلس نیکسونیسم
2020/6/15 فرمهای تغییر و آیندە ایران
2020/6/12 شکستن بت نمادهای ناحق توسط جنبش ضد نژادپرستی
2020/6/10 صدائی کە بد می لنگد
2020/6/6 فیس بوک و برچسب
2020/6/3 دولتها و لزوم پایان یکە تازی
2020/6/1 لیبی، کدام انتخاب
2020/5/31 زن چهارم
2020/5/30 نواصولگرایان، سورپرایز مجلس اسلامی
2020/5/27 انقلابی گری شاەکلید مجلس یازدهم، انقلابی گری اسم شب محافظەکاری
2020/5/25 نفت و چپ
2020/5/23 دمکراسی نمایندگی و منافع ملی
2020/5/21 کرونا و مبارزە
2020/5/19 اگر بخواهند، شاید
2020/5/18 پدرم اعدام شد
2020/5/14 پارتیزانیسم ترامپ
2020/5/12 کاک خالد عزیزی و داستان 'ایسم'ها
2020/5/11 شبی مهتابی
2020/5/9 کرونا و پست مدرنیسم
2020/5/7 بازی خطرناک اقتصاد ایران
2020/5/4 پارادوکس اخلاقی نظام
2020/5/3 خصوصی سازی از طریق بازار بورس
2020/5/2 دولتی سازی، شعاری مترقی نیست
2020/5/2 بگذار تفنگها خاموش باشند!
2020/4/27 بحران دولت در عدم حضور نفت
2020/4/27 ادامە بحث شکاف میان نسلها
2020/4/25 تفاوت یا تقابلی کە سرچشمە تحول و تغییر است و یا خود ناظر بر تغییر است
2020/4/23 خسارتهای ایران کمتر نیست
2020/4/21 دنیای مردانگی
2020/4/18 نئولیبرالیسم، چپ و کرونا
2020/4/12 مردەشور
2020/4/8 تقابل ناسیونالیسم و انترناسیونالیسم در عصر کرونا
2020/4/5 کرونا و سیستمهای سیاسی
2020/4/4 در مورد صدور انقلاب
2020/4/2 عراق قربانی رقابت میان ایران و آمریکا
2020/3/25 ایران، قبل و بعد از کرونا
2020/3/23 در حسرت دیدار خدا
2020/3/23 نکتەای در مورد ناسیونالیسم
2020/3/17 کرونا، اقتصاد ایران و شورش
2020/3/11 کرونای لیبرال!
2020/3/6 سندرز و چپ در آمریکا
2020/2/26 نیروهای انقلابی، جناح جدید در مجلس
2020/2/23 زنگی زنگی یا رومی رومی
2020/2/22 حسن الاکبر
2020/2/20 در پیچش انتخاب
2020/2/19 تاملی بر رابطە قدرت سیاسی و مردم
2020/2/12 نگاهی بە انتخابات در ایران
2020/2/11 بلوای جهان
2020/2/8 مجلس اسلامی و برخورد مردم
2020/2/6 جوان سازی و نیروهای نظامی
2020/1/27 ریزش هفدە درصدی
2020/1/25 آیندەای مبهم
2020/1/18 اقتصادگرایان اصولگرا و نظم دوزیستی
2020/1/14 امپریالیستهای کوچک
2020/1/13 حنای رنگ باختە 'دشمن خارجی'
2020/1/9 موشک نان نمی شود
2020/1/6 جنگی کە دوبارە نعمت می شود!
2020/1/3 مرزهای وحشت
2020/1/1 ترامپ احساساتی
2019/12/30 برپائی جنگ نیمە نیابتی میان ایران و آمریکا
2019/12/21 هم صاحب و هم الاغ
2019/12/16 دشمنی با آمریکا، شمشیری یک لبە علیە خود
2019/12/13 تحریم، روشی دو سویە
2019/12/12 باز چین برندە است
2019/12/8 لاغرتر شدن حاکمیت
2019/12/7 ایران در مرحلە پوست اندازی سیاسی
2019/12/3 خیزش و عقب نشینی
2019/12/2 حاشیەنشینها از دوست بە دشمن
2019/12/1 سلطنت بازگشتنی نیست
2019/12/1 انسداد سیاسی خیزش، انسدادی دیگر
2019/11/30 روح یک جهان بی روح، یا بی روحی یک جهان با روح
2019/11/28 اعتراضات و بازوی خارجی نظام
2019/11/25 بازخوانی کوتاهی از جنبش
2019/11/22 در آسیب شناسی اعتراضات اخیر
2019/11/21 سیاست بچرخ تا بچرخیم
2019/11/20 آنچە از اعتراضات آبان ماە می توان آموخت
2019/11/17 لزوم حضور در خیابان
2019/11/15 گرانی بنزین و شیوە تولید آسیائی
2019/11/14 سالهای جنگ
2019/11/14 مذاکرە احزاب کردستانی با جمهوری اسلامی
2019/11/11 قهرمان گرائی، قهرمان گریزی