فرخ نعمت‌پور

فرخ نعمت‌پور
2020/3/25 ایران، قبل و بعد از کرونا
2020/3/23 در حسرت دیدار خدا
2020/3/23 نکتەای در مورد ناسیونالیسم
2020/3/17 کرونا، اقتصاد ایران و شورش
2020/3/11 کرونای لیبرال!
2020/3/6 سندرز و چپ در آمریکا
2020/2/26 نیروهای انقلابی، جناح جدید در مجلس
2020/2/23 زنگی زنگی یا رومی رومی
2020/2/22 حسن الاکبر
2020/2/20 در پیچش انتخاب
2020/2/19 تاملی بر رابطە قدرت سیاسی و مردم
2020/2/12 نگاهی بە انتخابات در ایران
2020/2/11 بلوای جهان
2020/2/8 مجلس اسلامی و برخورد مردم
2020/2/6 جوان سازی و نیروهای نظامی
2020/1/27 ریزش هفدە درصدی
2020/1/25 آیندەای مبهم
2020/1/18 اقتصادگرایان اصولگرا و نظم دوزیستی
2020/1/14 امپریالیستهای کوچک
2020/1/13 حنای رنگ باختە 'دشمن خارجی'
2020/1/9 موشک نان نمی شود
2020/1/6 جنگی کە دوبارە نعمت می شود!
2020/1/3 مرزهای وحشت
2020/1/1 ترامپ احساساتی
2019/12/30 برپائی جنگ نیمە نیابتی میان ایران و آمریکا
2019/12/21 هم صاحب و هم الاغ
2019/12/16 دشمنی با آمریکا، شمشیری یک لبە علیە خود
2019/12/13 تحریم، روشی دو سویە
2019/12/12 باز چین برندە است
2019/12/8 لاغرتر شدن حاکمیت
2019/12/7 ایران در مرحلە پوست اندازی سیاسی
2019/12/3 خیزش و عقب نشینی
2019/12/2 حاشیەنشینها از دوست بە دشمن
2019/12/1 سلطنت بازگشتنی نیست
2019/12/1 انسداد سیاسی خیزش، انسدادی دیگر
2019/11/30 روح یک جهان بی روح، یا بی روحی یک جهان با روح
2019/11/28 اعتراضات و بازوی خارجی نظام
2019/11/25 بازخوانی کوتاهی از جنبش
2019/11/22 در آسیب شناسی اعتراضات اخیر
2019/11/21 سیاست بچرخ تا بچرخیم
2019/11/20 آنچە از اعتراضات آبان ماە می توان آموخت
2019/11/17 لزوم حضور در خیابان
2019/11/15 گرانی بنزین و شیوە تولید آسیائی
2019/11/14 سالهای جنگ
2019/11/14 مذاکرە احزاب کردستانی با جمهوری اسلامی
2019/11/11 قهرمان گرائی، قهرمان گریزی
2019/11/9 از 'مرگ مغزی' بە 'مرگ دستها'
2019/11/8 در باب "یک رو قبل از عاشورا"
2019/11/7 گذار از نظام و اپوزیسیون
2017/8/3 در باره وحدت و مسئله ملی در ایران
2017/4/6 ناسیونالیسم آشفتە کرد
2015/5/23 جنگ مذهبی و آینده تیره و تار منطقه
2014/9/13 وضعیت کردستان و مردمان آن
2014/3/5 نگاهی بە تناقض گفتەها و مواضع مهدی اصلانی
2014/1/19 نگاهی بە وضعیت سیاسی مناطق کردنشین در کشورهای ایران، عراق، ترکیە و سوریە
2012/6/11 بحران سوریە و سە گرایش در نظام اسلامی
2012/2/22 پارادوکسی نابخشودنی
2011/6/7 سناریوی مهار با دو ابزار سخت افزاری و نرم افزاری
2010/10/13 اختلاف یک نعمت است، اما برای خودیها