پیام شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)