رفتن به محتوای اصلی

فرخ نعمت‌پور

07.02.2024 - 21:37
فرج میان ستونها
04.02.2024 - 11:58
پادویی شدن نقش اصلاح طلبان
30.01.2024 - 21:27
تغییری کە بە تحولات جهانی بستگی دارد
28.01.2024 - 13:43
افتراقی کە مهم است
27.01.2024 - 21:39
نە حاج قاسم، آمریکا بود کە بەخواب آمد!
25.01.2024 - 11:40
برخورد انقلابی نظام با خود
24.01.2024 - 09:44
جنگی کە احتمال آن فعلا دور است
23.01.2024 - 21:36
غرایب روابط ایران و پاکستان
21.01.2024 - 12:41
هژمونی بر باد رفتە جمهوری اسلامی
19.01.2024 - 20:38
ایرانی کە روزبەروز تنهاتر می شود
18.01.2024 - 21:28
سری کە بە سنگ خورد
17.01.2024 - 11:28
اقلیمی کە در حفظ امنیت خود ناتوان است
12.01.2024 - 20:32
نیاز ایران بە جنبش ضد جنگ
11.01.2024 - 20:57
در کنار امپریالیسم برای پیشرفت!
10.01.2024 - 12:17
رای اعتراضی روحانی
06.01.2024 - 12:47
انقلاب مستمر، انقلاب آنی
05.01.2024 - 14:56
ترفند جدید
04.01.2024 - 11:39
رجزخوانی جنگی، خلاف امنیت
26.12.2023 - 13:57
از نظارت استصوابی بە نظارت خود استصوابی
12.01.2021 - 11:53
تا سە نشە بازی نشە!
10.01.2021 - 10:10 کرونا و گروگانگیری مردم
06.01.2021 - 15:55 انقلابی مدرنیست، انقلابی پست مدرنیست
28.12.2020 - 09:13 عرق جبینی کە مایە تردید شد
19.12.2020 - 16:32 مرحلە سوم و پدیدە ملت
13.12.2020 - 16:00 انتقام اردوغان از ایران
09.12.2020 - 12:53 درسهائی کە از خیزش مردم در اقلیم کردستان باید آموخت
05.12.2020 - 18:10 بازیابی سەگانە
28.11.2020 - 09:17 لعنت بر تو پوتین!
26.11.2020 - 11:31 مدلی میانی
22.11.2020 - 14:43 دوگانە باوری و غدە گم شدە
20.11.2020 - 20:39 ترامپیسم چرا زندە است
17.11.2020 - 11:17 عرصە برجامی و عرصە غیربرجامی
14.11.2020 - 09:20 بازی های ژئوپولیتیکی
10.11.2020 - 18:29 روز عید
03.11.2020 - 13:49 دو انقلاب با دو خصلت متفاوت
02.11.2020 - 15:26 احساس خوب
01.11.2020 - 16:46 ساختار قدرت در آمریکا و ترامپ
29.10.2020 - 22:22 دولت هم محل نزاع و هم هدف فراروئی
26.10.2020 - 13:38 دولت و بازتولید مداوم مدیریت
22.10.2020 - 10:57 ترامپی کە بە یقین زیاد خواهد افتاد
16.10.2020 - 12:25 خدا را با مردمانش
12.10.2020 - 12:47 جنگی کە دیگر ملی نیست
06.10.2020 - 00:10 با سلطنت نمی توان بە آرمانهای مردم دست یافت
04.10.2020 - 09:33 گورباچف و جهانی با ثبات تر
02.10.2020 - 12:08 نزولی کە ادامە دارد
30.09.2020 - 14:21 ناسیونالیسم عظمت طلب ترکیە
30.09.2020 - 14:15 طبقە کارگر و اعدام
28.09.2020 - 12:08 سیاست کوپنی و مدعیان
23.09.2020 - 00:22 دوگانەای کە پذیرفتە نمی شود
21.09.2020 - 11:25 روبوتی از اندیشەهای سیاسی (در نقد تشکیل احزاب در خارج از کشور)
19.09.2020 - 12:10 ترەای کە خرد نمی شود!
16.09.2020 - 11:25 انقلاب علیە انقلاب
13.09.2020 - 23:27 بیژن و انقلاب
08.09.2020 - 22:39 برق مجانی و رفاە
01.09.2020 - 14:25 توافقاتی کە بە اندازە کافی اندیشیدە نمی شوند
28.08.2020 - 23:45 آمریکا در بزنگاهی تاریخی
23.08.2020 - 23:51 حق با کیست
20.08.2020 - 09:11 آنگاە خارج داخل را می بلعد
15.08.2020 - 14:34 لزوم بازگشت بە همیاری جهانی
13.08.2020 - 09:21 نظری بە تئوری امپریالیسم لنین