رفتن به محتوای اصلی

فرخ نعمت‌پور

12.01.2021 - 11:53
تا سە نشە بازی نشە!
10.01.2021 - 10:10 کرونا و گروگانگیری مردم
06.01.2021 - 15:55 انقلابی مدرنیست، انقلابی پست مدرنیست
28.12.2020 - 09:13 عرق جبینی کە مایە تردید شد
19.12.2020 - 16:32 مرحلە سوم و پدیدە ملت
13.12.2020 - 16:00 انتقام اردوغان از ایران
09.12.2020 - 12:53 درسهائی کە از خیزش مردم در اقلیم کردستان باید آموخت
05.12.2020 - 18:10 بازیابی سەگانە
28.11.2020 - 09:17 لعنت بر تو پوتین!
26.11.2020 - 11:31 مدلی میانی
22.11.2020 - 14:43 دوگانە باوری و غدە گم شدە
20.11.2020 - 20:39 ترامپیسم چرا زندە است
17.11.2020 - 11:17 عرصە برجامی و عرصە غیربرجامی
14.11.2020 - 09:20 بازی های ژئوپولیتیکی
10.11.2020 - 18:29 روز عید
03.11.2020 - 13:49 دو انقلاب با دو خصلت متفاوت
02.11.2020 - 15:26 احساس خوب
01.11.2020 - 16:46 ساختار قدرت در آمریکا و ترامپ
29.10.2020 - 22:22 دولت هم محل نزاع و هم هدف فراروئی
26.10.2020 - 13:38 دولت و بازتولید مداوم مدیریت
22.10.2020 - 10:57 ترامپی کە بە یقین زیاد خواهد افتاد
16.10.2020 - 12:25 خدا را با مردمانش
12.10.2020 - 12:47 جنگی کە دیگر ملی نیست
06.10.2020 - 00:10 با سلطنت نمی توان بە آرمانهای مردم دست یافت
04.10.2020 - 09:33 گورباچف و جهانی با ثبات تر
02.10.2020 - 12:08 نزولی کە ادامە دارد
30.09.2020 - 14:21 ناسیونالیسم عظمت طلب ترکیە
30.09.2020 - 14:15 طبقە کارگر و اعدام
28.09.2020 - 12:08 سیاست کوپنی و مدعیان
23.09.2020 - 00:22 دوگانەای کە پذیرفتە نمی شود
21.09.2020 - 11:25 روبوتی از اندیشەهای سیاسی (در نقد تشکیل احزاب در خارج از کشور)
19.09.2020 - 12:10 ترەای کە خرد نمی شود!
16.09.2020 - 11:25 انقلاب علیە انقلاب
13.09.2020 - 23:27 بیژن و انقلاب
08.09.2020 - 22:39 برق مجانی و رفاە
01.09.2020 - 14:25 توافقاتی کە بە اندازە کافی اندیشیدە نمی شوند
28.08.2020 - 23:45 آمریکا در بزنگاهی تاریخی
23.08.2020 - 23:51 حق با کیست
20.08.2020 - 09:11 آنگاە خارج داخل را می بلعد
15.08.2020 - 14:34 لزوم بازگشت بە همیاری جهانی
13.08.2020 - 09:21 نظری بە تئوری امپریالیسم لنین
12.08.2020 - 11:48 حداقل بیولوژیکی، حداقل تاریخی
11.08.2020 - 12:29 نوستالژی سیاسی
06.08.2020 - 11:19 نسل چند فرهنگی و سیاست
01.08.2020 - 09:17 میل جهانی شدن انقلابات
29.07.2020 - 13:28 تشکیل حزب چپ ایران (فدائیان خلق)، یک اشتباە استراتژیک
28.07.2020 - 11:19 تسخیر بیشتر اقتصاد، رمز تداوم نظام
22.07.2020 - 00:19 خطی کە با خون صحیح می شود!
17.07.2020 - 10:35 قرارداد با چین زمینەساز توتالیتاریسم
09.07.2020 - 00:18 شرقی شدن نظام
29.06.2020 - 20:05 جور دیگر باید دید
22.06.2020 - 12:05 جهانی سخت
20.06.2020 - 10:43 دنیائی کە آب آن را می برد
17.06.2020 - 12:43 ذیل شوندگی
16.06.2020 - 12:15 شمشیر داموکلس نیکسونیسم
15.06.2020 - 08:46 فرمهای تغییر و آیندە ایران
12.06.2020 - 10:03 شکستن بت نمادهای ناحق توسط جنبش ضد نژادپرستی
10.06.2020 - 16:07 صدائی کە بد می لنگد
06.06.2020 - 12:50 فیس بوک و برچسب
03.06.2020 - 18:32 دولتها و لزوم پایان یکە تازی