رفتن به محتوای اصلی

فرامرز حیدریان

06.12.2023 - 20:33
توضیحی برای بازاندیشی و ژرفاندیشی پیگیر در سایه سار رادمنشی فردی
30.11.2023 - 17:19
«جنبش باب» و «بهائیّت» به شدیدترین فرم ممکن، سرکوب و لت و پار شد
29.11.2023 - 13:22
استتار تاریخ در گرداب سرگذشتهای عاطفی
26.11.2023 - 18:15
بحثی مختصر برای تامّلات پیگیر و پرسشهای کلیدی
24.11.2023 - 18:00
اندکی بحث برای اندیشیدن و به خود آمدن هوشیارانه.
23.11.2023 - 07:36
سرگشتگانِ و شیفتگانِ وادی قدرت و نفرت
21.11.2023 - 06:17
من 27 سال است که از طرف تمام نیروهای ماشاالله ماشاالله نوابغ بی همتای عرصه سیاست در «قرنظینه» گذاشته شده ام
20.11.2023 - 20:05
در سنجشگری تولیدات قلمی و نقش پراکتیکی «محمّد باقر مومنی» لازم میدانم که چند نکته را یادآوری کنم.
17.11.2023 - 12:39
آرماگِدونِ گورکنانِ زشتخو در سلّاخ خانهِ الهی
12.11.2023 - 14:35
مسیح علینیژاد نیاز ضروری دوران ماست؛
10.11.2023 - 12:14
قهقرائی کرامتِ بشری در چنبره ماتریکسِ آخوندی
02.11.2023 - 10:23
از کابوسِ مرگبار الهی و بختکِ حکومتِ شهوانی آخوندها
26.10.2023 - 05:59
انسان ایرانی در گستره دورانِ مُدرن و مُدرنیته
21.10.2023 - 14:36
در سنجشگری جنگهای مومنان به الاهان خونریز برای انحصاری کردن قدرت و امتیاز
16.10.2023 - 07:42
از حماقتهای تقدیسی تا قدّیسان احمق
10.10.2023 - 16:03
تامّلی در ریشه یابی جنگهای مذهبی و قتل عامهای عقیدتی-ایدئولوژیکی
08.10.2023 - 11:25
باهمستانِ آزادی در گستره آینده های تاریک
25.09.2023 - 17:19
تفنگدارانِ حکومتِ نظامی آخوندها و عافیت طلبی سبکبارانِ ساحلها
17.09.2023 - 16:42
منسوخ شدن اسلامیّت و برپایی حکومت نظامی آخوندها
09.09.2023 - 19:31
چهره های زندگی در هزارتوی عقایدِ فرقه ای
03.09.2023 - 09:47
استمرار ولایت فقیه و سرگیجه های مخالفانش
26.08.2023 - 09:55
در سنجشگری اعتقاداتِ جانگیر و زندگی سوز
22.08.2023 - 12:37
حاشیه ای مختصر بر گفتارهای آقای نوری علاء و همعقیدگانش [دولت موقت برای گذار]
21.08.2023 - 11:58
هنرِ اندیشیدن در باره ساختارهای کشورداری
17.08.2023 - 15:03
قباحتِ آزادی در ایران و حسرتهای قرن به قرن
14.08.2023 - 15:51
از بیدادگریهای حکومتگران دوربینچی و آتش به اختیارانِ کینه توز
10.08.2023 - 18:28
سرنوشتِ ایران و ایرانیان در گزینشِ تصمیمِ شاهکلیدی
30.07.2023 - 18:38
از زندگی بخشی طوفانِ ریشه بر افکنی که در راه است.
19.07.2023 - 15:19
تراژدی سوگوار ایران بدون ایرانیان
12.07.2023 - 13:25
جَنگِ ناگزیرِ ایرانیان با زمامداران و ارگانهای حکومتِ فقاهتی
08.07.2023 - 05:24
زوالِ اعتباراتِ جهان در حوزه های غارنشینی
27.06.2023 - 18:19
پایانه حکومت اسلامی و آغازگاه بالگشایی سیمرغ گسترده پر
18.06.2023 - 15:26
ریشه یابی و علّت دوام قدرت و اقتدار آخوندها
12.06.2023 - 18:02
سراندیشه و ریشه های کشورداری ایرانی
04.06.2023 - 18:50
از سوختنِ خدا بر طنابِ دارهای الاهیونِ اُقتلویی
27.05.2023 - 19:24
جنگ و جدال برای مُصادره شرکت تجاری ایران
14.05.2023 - 12:45
از رسالتِ انبیاء خونریز و حکومتِ توحیدی اعدام
04.05.2023 - 21:14
سیطره مُردگانِ هزاره ای بر ذهنیّت و روانِ زندگانِ مُتابعتی
26.04.2023 - 15:17
از ناگهانی بودنِ دگردیسیهای اجتماعی
20.04.2023 - 22:13
رامشگری در بیابانِ خارهای مُغیلان
03.04.2023 - 20:12
به زمامدارانِ امروز و فردای ایران
18.03.2023 - 17:42
فاجعه عقاید شخصی در مصاف با همبستگیهایاجتماعی
08.12.2022 - 14:35
در نکوهش ضحّاکیان خونریز و جوانخوار و کودک کُش و مُتجاوز
10.11.2022 - 18:30
پُرسمان قدرت و قداست جان و زندگی
06.11.2022 - 22:42
خیزش سیمرغیان علیه ضحّاکیان