سارا شورد: سپاس از حکومت ایران، سپاس از مردم ایران