مصاحبه با جهانگیرلقایی در ارتباط با کنگره سکولار دمکراتها

فایل صوتی /کنگره سالانه سکولار دمکرات‌های ایران در شهر بوخوم آلمان، ۹ و ۱۰ آگوست 2014 برگزار شد. در این مصاحبه با جهانگیر لقایی در باره اینکه کدام احزاب در آن شرکت داشته اند، موضوعات مورد بررسی چه بوده، نتایج چه بوده، به کجا رسیده اند، چگونه می خواهند پیش بروند، با چه نیروها و احزابی می خواهند وارد گفتگو بشوند و چه اتحادهایی را بسازند.؟ که اینک آماده پخش است:

 مصاحبه صوتی توسط کیانوش توکلی انجام گرفت

اطلاعات گردهمایی و کنگره ۲۰۱۴ در بوخوم و مصاحبه با "توماس وسل" که قبل از گنگره تهیه شده است:

انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

نظر : 
آقا مراد انسان وقتی در مقابل منطق و حرف درست کم مياورد بهتر است که با ادعای احترام حرف طرف مقابل را قبول کند ولی جنابعالی همان راه مرگز گرا های بی پرنسيب را رفته ای که نان را به قيمت روز میخورند نه با نشست و برخواست و حمايت از مذدوران رژيم خمينی اباعی دارند و نه از فاشيستها و نژاد پرستان رژيم پهلوی. همين مرگز گرا ها دو دستی از آستين خونبار رژيم آويزان شده اند که رژيم تماميت ارضی ايران را حفاظت ميکند. و ملل غير فارس بهای اين سياست مرگز گرا ها را ميپرازند
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
آقای مراد این چه کاریه؟ نوشته شما، یک (سرقت ادبی است). لطفا با اصل نوشته مقایسه کنید ..، "بی پرنسيبی سياسی و مخدوش کردن خطوط سياسی در بين نيروهای تمامیت خواه و افراد سياسی پان ایرانیست،و تمامیت خواه، تازه گی ندارد. نشست بر خواست با پانفارسها و افرادی که تفکرات بغايت ارتجاعی و فاشيستی دارند را نباید موفقيت اپوزيسيون تلقی کرد. بنظر میرسد که آنان از شعار (همَهَ با هم) خمينی معدوم! هیچ درس و تجربه ای نياموخته اند و گویا هنوز هم دو ریالی شان نیفاده است که لااقل در اورپا کمی پرنسيب و اخلاق سياسی یاد بگیرند. در واقع نيروهای مترقی و دمکرات در هيچ برنامه و کنفرانسی که احزاب و افراد فاشيست و نژاد پرست حضور دارند، شرکت نمیکنند. اما تمامیت خواهان با گستاخی این را جزء افتخارات خود بحساب میآورند. آقایان!! حزب پان ایرانیسم، و پانفارسیسم و امثالهم، صد بار فاشيست تر و نژاد پرست تر از احزاب راست اروپائی
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
نوشسته زیر یک سرقت (ادبی )است که نویسنده عزیز انرا بر ما خواهد بخشید.البته از قدیم گفته اند که عوض دارد گله ندارد.
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
بی پرنسيبی سياسی و مخدوش کردن خطوط سياسی در بين نيروهای مرگز گرا و افراد سياسی مرگزگرا تازه گی ندارد نشست بر خواست با حزب پان ايرانيست و افرادی که تفکرات بغايت ارتجاعی و فاشيستی دارند را موفقيت اپوزيسيون مينامند از همه با هم بودن خمينی درس و تجربه نياموختيد لااقل در اورپا از پرنسيب و اخلاق سياسی درس بياموزيد که نيروهای مترقی و دموکرات در هيچ برنامه و کنفرانسی که احزاب و افراد فاشيست و نژاد پرست شرکت کرده باشند شرکت نمیکنند و لی ايرانی ها مرگز گرا اين را جزو افتخارات خود محسوب ميکنند حضرات اين حزب پان ايرانيست و امثالهم صد بار فاشيست تر و نژاد پرست تر از احزاب اورپائی است مراجع کنيد به نظام نامه و مرامنامه شان. پرنسيب سياسی اعتبار و ارزش هر تشکيلات و فرد سياسی است . بی بند و باری يعنی مرزبندی نداشتن تشکيلات و افراد سياسی.............
عدم انتشار شده: 
false