گزار ش کامل اجلاس ایران گلوبال در شهر بوخوم آلمان(همراه با فیلم و عکس)

شنبه دوازدهم فوریه، اعضاء مدیریت ایران گلوبال در شهر بوخوم آلمان اجلاسی در رابطه با دهمین سالگرد گروه اینترنتی فرهنگ گفتگو تشکیل دادند و تعدادی از دوستداران گروه در اجلاس شرکت کرده و ابتدا کیانوش توکلی ،گزارشی از فعالیت ده ساله گروه ارائه نمود - سپس اقای اقبال اقبالی در ارتباط با نقش رسانه های دیجیتالی و بررسی سایت ایران گلوبال همراه با طرح انتقاداتی در ارتباط با بخش « صفحه شما » ارائه کرد.

شنبه دوازدهم فوریه، اعضاء مدیریت ایران گلوبال در شهر بوخوم آلمان اجلاسی در رابطه با دهمین سالگرد گروه اینترنتی فرهنگ گفتگو تشکیل دادند و تعدادی از دوستداران گروه در اجلاس شرکت کرده و ابتدا کیانوش توکلی ،گزارشی از فعالیت ده ساله گروه ارائه نمود - سپس اقای اقبال اقبالی در ارتباط با نقش رسانه های دیجیتالی و بررسی سایت ایران گلوبال همراه با طرح انتقاداتی در ارتباط با بخش « صفحه شما » ارائه کرد. آنگاه خانم ناهید حسینی در ارتباط با شبکه های اجتماعی - و جهانگیر لقائی در ارتباط با تحولات تونس و مصر از منظر اقتصادی سخنانی را ایراد نمود - همچین جمشید طاهری پور از جمله نویسندگان سایت در ارتباط با ایران گلوبال و نقش آن در فرهنگ گفتگو در جنبش - سیاسی ایران سخن گفت و در پایان پرسش و پاسخ با حضور شرکت کنندگان برگزار گردید که اکثر دوستان حاضر در اجلاس در این مباحث شرکت فعالانه ای داشتند.

 

سخنرانی کیانوش توکلی

سخنرانی ناهید حسینی در باره شبکه های اجتماعی در همایش ایران گلوبا ل

سخنرانی جهانگیر لقایی کار شناس مسایل اقتصادی در جشن ایران گلوبال

سخنان جمشید طاهری پور در ارتباط با نقش فرهنگ گفتگو در جنبش سیاسی ایران

 

انتشار از: