نقش احمدی نژاد و حسین شریعتمداری در قتل کاظم سامی

ویدئو
مهدی خزعلی، فاش می کند که قاتل دکتر کاظم سامی از محمود احمدی نژاد و حسین شریعتمداری برای انجام این قتل پول و دستور گرفته بوده است.
مهدی خزعلی، که از چهره های سیاسی جناح اصلاح طلب رژیم جمهوری اسلامی است، همچنین ازبرخی از دیگر تبهکاری های پنهانی رژیم، چون کشتن "دانشمندان هسته ای"، کشتن فرمانده ارتش سایبری رژیم و مأمور کردن زنانی برای جاسوسی از راه ایجاد رابطه جنسی سخن می گوید.

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
سلام-این کاوه جویاهم مثل اینکه بلدبوده متن یامقاله ایی بدردبخوردراین سایت بگذارد!!!!!
این آقای کاوه جویاهدف ازاین کارش فکرکنم تنهاهدفش مبارزه بارژیم نژادگرایی حدادعادلی اسلامی شئونیستی ،راضی به این هانبوده وفاشیسم یکدست پان فارسیسم رامیخواهد.
ترس شئونیست های باستانگرا وشئونیست پان فارس تمامیت خواه ازآزادی های انفورماتیک ،رابه گردن حکومت انداختن است.
درصورتی که جهانی شدن اینترنت وموبایل وکامپیوتروتلگرام ازدستاوردهای حکومت نیست ،این وجه قضیه راندیده وفکرمیکنند
که آوردن این نرم افزاری بدست حکومت بوده است.
اگرسیستم حکومتی بدست افرادی مثل کاوه جویا.استخوانلو.مجددی.بهمن موحدی.رجوی.رضاپهلوی به افتدبازهم توان جلوگیری نداشته ونخواهندتوانست جلوی این صعنت رابگیرند.
باورنمی کنندکه خودشان نیزمثل ملاهای صدسال پیش فکرکرده ودیگرنمی توانند،ازروشنگری ملت های مظلوم بایستند.
عدم انتشار شده: 
false