16 آذر امروز: جنبش دانشجویی با اعتراضات جامعه همراه است

ویدئو
سخنران دانشجو می گوید: بسیج دانشجویی نهادی نامشروع است، که با پول نهادهای نظامی حکومت اداره می شود.
وی، که در آیین گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه تهران سخن می گفت، هدف جنبش دانشجویی را تغییر وضع موجود کشور با همراهی دیگر جنبش های معترض جامعه، چون کارگران و زنان، دانست.
امروز، 16 آذر 1395، هزاران دانشجو در سراسر ایران آیین روز دانشجو را برگزار کردند.

 

 

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
درود به دانشجویان مبارز و آزاده دانشگاه های ایران که تحت بدترین شرایط استبداد و خود کامگلی، خاطره پر شکوه 16 آذر سال 1332 را گرامی داشته و فریاد خشم و انزجار خود را علیه رژیم کشتار و جنایت جمهوری اسلامی، بلند کردند. علیرغم ترور و اختناقی که رژیم آزادیکش، طی سال ها در صحن دانشگاه ها ایجاد کرده است و با وجود تهدیدات مقامات حکومتی و تعدیات و زور گوئی های دار و دسته های مزدور ی نظیر بسیج دانش جوئی، دانشجویان مبارز در نهایت تهور و آزاد منشی، نهایت بیزاری خود را از رژیم خود کامه ضد دانش جوئی، ابراز داشته ، با اعلام هم بستگی و پیوند خود با کارگران ، توده های زحمتکش و زنان اسیر و دربند، خواهان بر افتادن و سرنگونی سلطه ننگین رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی شدند. واقعیت این است که تضاد دانش جویان ایران با رژِیم قرون وسطائی و تاریک اندیش جمهوری اسلامی،تضا دی آشتی ناپذیر و ریشه ای
عدم انتشار شده: 
false