از درگیری با ایرج مصداقی تا نقش رسانه های اپوزیسیون

در گفتگویی با کیانوش توکلی
در این گفتگو با نقطه نظرات آقای کیانوش توکلی در مورد نقش رسانه های مستقل در شکل دهی افکار عمومی آشنا می شویم در این گفتگو همچنین آقای توکلی توضیحاتی در مورد درگیری کلامی با ایرج مصداقی می دهد و.....

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: