گفتاردر باره باستانگرایی و نقد پان ترکیسم و... بخش چهارم

منبع: 
امیل رسیده
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
توصیه جدی ما به ایشان همان گفتار نقض نظامی است :

عیب کسان منگر و احسان خویش
دیده فرو کن به گریبان خویش

خویشتن آرای مشو چون بهار
تا نکند در تو طمع روزگار

جامه عیب تو تنگ رشته‌اند
زان بتو نه پرده فروهشته‌اند

گر نه سگی طوق ثریا مکش
گر نه خری بار مسیحا مکش

بنابراین ایشان ابتدا از خودشان و ملت نژادپرست خودشان و افکار


تی که دولت آپارتایدی ایران که در زمان اون پدر پسر (.....ر) و در زمان ملاو آخوند مروج آن هستند بپردازند بعد به ترکو ترکیه و توران ...
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
به قول پارسیان، هردم ازین باغ بری میرسد...
ایشون نمیخوان بیخیال این داستان بشن نه؟
عدم انتشار شده: 
false

افزودن نظر جدید

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA ی تصویری