بازنشستگان امروز دادخواهی کردند

ویدئو
هزاران تن از بازنشستگان ایرانی، امروز 3 اسفند 1395، در تهران و برخی از دیگر شهرهای کشور به خیابان ها آمدند و به وضعیت ناگوار زندگی خود و ستم رژیم جمهوری اسلامی بر خویش اعتراض کردند.
در تهران، صد ها تن بازنشسته در برابر مجلس شورای رژیم، گرد آمدند و خواسته های خود، از جمله، افزایش دریافتی، همترازی حقوق و بیمه ی کارآمد را بازگو نمودند.

 

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: