رفتن محمدتقی شهرام از ایران و چندپاره‌ شدن سازمان

اکنون تقی شهرام دستش از دنیا کوتاه است و کسی نمی‌خواهد بر زخمهای کهنه نمک بپاشد. او انگیزه مبارزه با ستم و میرایی داشت و با کسانیکه دستشان از دور بر آتش بوده است اصلاً و ابدا قابل قیاس نیست. از آنجا که نقش فرد در تاریخ (چه سازنده و چه مخربانه) واقعی است، باید ببینیم چه باید کرد که آن رفتار مستبدانه و ویرانگر بازتولید نشود؟ مسأله این است و باقی فسانه. نقد متدیک روش و محتوای اندیشه تقی شهرام توجه به این نکته است که داستان وی پایان نیافته است.

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
ایکاش اینگونه بحث و نظرها در حضور و با شرکت "تراب حقشناس "هم مطرح میشد تا او بعنوان نماینده خط مقابل مجاهد و "سعید شاهسوندی " نظرات و اطلاعاتش را با تاریخ قرن 21 ایران و با ما میگفت.
نکته دیگر اینکه اگر امسال "شریف واقفی" تا پیروزی انقلاب زنده میماندند ، همچون رفسنجانی و محسن رضایی به خمینی می پیوستند یا همچون مسعود رجوی و"مریم قجراقلو" به صف مبارزات مردم می پیوستند یا همچون "میثمی و شاهسوندی "موضع بیطرفی و ناامیدی انتخاب میکردند.؟
عدم انتشار شده: 
false