چرا امام رضا مالیات نمی دهد ولی به آیت الله قتل عام "حقوق کهکشانی" می دهد؟