رضا پهلوی، مجاهدین خلق و دو اتفاق مرتبط با آینده ایران