درس هایی که ایران بایستی از تحولات ترکیه بگیرند-1

تعداد مشاهدات: 
1445

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
سالام الیکیم
براستی ما که در جغرافی ایران زندگی میکنیم و اسم خود را روشنفکر !! و پیشرو خلق!! و .....!! گزارده ایم چه میخواهیم ؟؟ و از تجربیات اطراف خود چگونه میخواهیم استفاده کنیم ؟؟ اصلا به این موارد که اشاره کردم و کلی موارد دیگر اهمیت میدهیم و یا در فکر آموخته های غلط و یا نیمه غلط قدیمی خود هستیم و در عالم هپروت سیر کدون را دوست داریم و به آنها معتاد شده ایم؟!؟!
اسمش را میگذارد شارلاتان و مطلب مینویسد خوب معلوم است اسم و محتوا همخوانی دارد تو هر چقدر هم بخواهی طعنه بزنی چون نام را مال خود کرده ای لذا خواننده میگوید خودش را وصف میکند لذا باید دقت کرد و اگر تنقیدی اصولی دارید انتخاب نام هم باید اصولی باشد
براستی چرا نمیتوانیم در فضائی دوستانه و پذیرش هم دیگر بعنوان یک واقعیت موجود جغرافی خودمان همدیگر را بپذیریم و در جهت سازندگی نه ویرانی قدم برداریم از حوصله و صبرتان متشکرم
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
مقایسه چیز بدی نیست. بهتر ان است که مقایسه ای هم بین روشنفکران دیگر کشور ها و روشنفکران ایرانی شود .
شما روشنفکری اروپائی را میشناسید که برای تجزیه کشور خود باهمسایه متحد شود ؟
ویا برای کشور همسایه جاسوسی و از انجا به کشور خود حمله کند ویا دستورات حزبی خود را از سفارت بیگانه بگیرد ؟
یک فاشیست اروپائی همان ان اندازه کشور خود را دوست دارد که یک سوسیالیست و یا کشیش دوست دارد اما در ایران روشنفکران چه دینی وچه ضد ان نوکر عرب روسیه و ترکیه و غرب هستند .
روشنفکران دیگر کشور ها در صدد ایجاد اتحاد هستند و در ایران در فکر تجزیه و تخریب و ایجاد دشمنی و بلوا و ریاست فردی .
فرقی نمیکند این گروه از روشنفکران به چه مرام و یا خلقی وابسته اند اما همگی در پی قدرت طلبی و انتقام و ریاست هستند .

عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
سالام - جناب شارلاتان.
میشود،بفرمایید ،این متن شمادرچه رابطه ایی است.
آیاشمااین مصاحبه رانگاه یاگوش کرده چنین عقده گشایی کرده اید؟
چه دلیلی حرف شماداشته است.
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
بهتر بود ویدیوی مربوط به برنامه دیالوگ که دانشمند بلوچ دکتر شهسوار کریم زاده شرکت کرده بود را هم می گذاشتید
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
شارلاتانیسم پان ترک این رسانه و گردانندگانش در آنجاست که ترکیه را با آخوندها مقایسه میکند و اسمش را ایران میگذارد . انگار مبارزان و اپوزیسیون ایرانی ادعا کرده که آخوندها آزاد تر از ترکیه هستند.
جعلیات و دروغهای گرداننده این رسانه پیرامون تاریخ ترقیات و انتقال فرهنگ غربی ترکیه عثمانی و آتاتورکی به ایران نیز خلاف گزارشات دهها کتاب احمد کسروی است که خود از نزدیک شاهد بوده.
ایرانیان باید اینگونه رسانه های دروغگو / مزدبگیر بیگانه/ نادان و بیسواد/ راسیست و ضدایرانی / تحزیه طلب/ستون پنجم بیگانه /جعل و تحریف کار/ مبلغ تنفر ضد بشری/ بی مسئول / را بایکوت کنند.
همانطور که می بینیم متفکران و مبارزان و سرشناسان اپوزیسیون ایرانی حاضر نیستند حتی یک ثانیه به این رسانه دماگوگ(مبلغ فاشیسم و تنفر و فریب) توجه کنند.
آسیبی که این رسانه به جنبش آزادی خواهانه خلقهای ایران میزند از سرکوب اردغانیسم و آخوندیسم
عدم انتشار شده: 
false