مسیرِ روحانی ونقشِ کابینه‌یِ جدید/ آرمان چاروستایی