مالباختگان در تهران حکومت را به چالش می کشند

ویدئو
تعداد مشاهدات: 
534
هزاران سپرده گذار بنگاه های "کاسپین"، "آرمان ـ البرز ایرانیان" و دیگر بنگاه های "اعتباری و مالی" کلاهبردار، امروز، 28 شهریور 1396، به بست نشینی شبانه روزی خود در برابر ساختمان قوه ی قضائیه ی رژیم جمهوری اسلامی در بولوار کشاورز تهران، خیابان عبدالله زاده، ادامه دادند.
بست نشینان، از دیگر مالباختگان و از همه ی ایرانیان می خواهند که برای دادخواهی از فساد و ستم حکومت به آنها بپیوندند.

 

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: