بررسی رویدادهای هفته، 27 شهریور 1396ـ محمدرضا روحانی