در نشست «اتحاد علیه ایران اتمی» در نیویورک چه گذشت؟