وضعیت بحرانی محمد نظری پس از ۲۴ سال زندان در ایران