بنی صدر درباره خطر رویارویی ایران و عربستان می گوید

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: