مامور قتل های زنجیره ای، نمی‌خواهد دوباره به زندان برود