خزعلی :ما برای فلسطینی که زمین اش را فروخت نمی جنگیم

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
سالام _ توکه راست میگی؟لعنت بردروغگو.مگردرایران شمانژادپرستی بالاترازاسراییل نیست؟
عوامفریبی وشعارهای دروغ بس است.70 درصدمردم ایران راازرژیم پهلوی بدتردربندکشیده وزبانشان رادردهانشان حبس کرده اید.
دراین چهل سال کل بودجه ملی رابرای زبان دری اختصاص داده واز نژادپرستی اسراییل میگویید؟
واقعا خجالت آوراست ،تمام رسانه های حکومتی رابادروغ خمینی پسند برعلیه ملل ایران کرده دراینجاهم دروغگویی رادامن می زنید.
عدم انتشار شده: 
false