گفتگو با فرزين بستجاني در باره علل خيزش،شعار ها و رهبري جنبش

نقد آریستوکراسی محمد حسینی و خونی که قرار است به پا کند
آخرین امید شهروندانی که به وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی برای تغییر اوضاع اعتماد کرده بودند با کرنش دولت روحانی در برابر بیت خامنه‌ای و انصارش‌اش مضمحل شده است. عدم وجود هرگونه دور نمای بهبود اقتصادی و فرهنگی موجب یاس و فرا‌تر از این خشم شهروندان شده است. اکنون به نظر می‌اید که شهروندان تماما امید خود را به اینکه کارگزارانِ دهه‌ها حاکمیتِ جمهوری اسلامی بخواهند یا بتوانند به اصلاحات عمیقی که برای بیرون آوردن کشور از انحطاط لارم است، بپردازند، از دست داده‌اند –

آخرین امید شهروندانی که به وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی برای تغییر اوضاع اعتماد کرده بودند با کرنش دولت روحانی در برابر بیت خامنه‌ای و انصارش‌اش مضمحل شده است. عدم وجود هرگونه دور نمای بهبود اقتصادی و فرهنگی موجب یاس و فرا‌تر از این خشم شهروندان شده است. اکنون به نظر می‌اید که شهروندان تماما امید خود را به اینکه کارگزارانِ دهه‌ها حاکمیتِ جمهوری اسلامی بخواهند یا بتوانند به اصلاحات عمیقی که برای بیرون آوردن کشور از انحطاط لارم است، بپردازند، از دست داده‌اند – شاید به این سبب که بیشترین این کارگزاران منزلت، مقام و ثروت خود را از رانت جمهوری اسلامی کسب کرده‌اند.

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: