عرب الله پرست، تندیس زن یونانی شهر را با چکش ویران می کند

اسلام و ویرانی آثار تمدن انسانی

این فرد الله پرست، در پی آفریدن یک حماسه ی اسلامی دیگر و در راستای خوی زن ستیزانه اش، هتا به تندیس زن هم رحم نمی کند و در میدان شهر و در روز روشن، با حدود ۱۰ کیلو ریش و پشم اصیل عربی اسلامی که آکنده از تقوا و زهد و ایمان است، به جان تندیس بی جان زنی یونانی می افتد تا بلکه احکام رسول الله و قرآن را پیاده کرده باشد. مردم شهر که خود نیز مسلمانند، در برابر این اقدام واپسگرایانه خاموش نمی نشینند و با خبر کردن نیروهای شهربانی، سرانجام این مومن بالله را پایین می آورند و جلوی پیاده شده حکم الله و قرآن را می گیرند. این فرد که زاده ی یکی از سرزمین های ایماندار و سرشار از غرور شخصی و برجستگی های روانی است، در آفریدن این حماسه ی اسلامی ناکام ماند.

الله پرستان پیشتر تندیس های فاخر و باستانی بودا در بامیان را با آرپیجی ویران ساختند و این آثار زیبا را از دسترس میراث جهانی بیرون آوردند. اسلام هرگز با زیبایی، موسیقی، نگارگری، تندیس سازی، رقص، آواز و هر هنر دیگری، سر سازگاری نداشته و همیشه مخالف شادی و زیبایی انسان بوده است. هر چند این تعصب ضد زیبایی ریشه دارتر از آنست که تنها به اسلام عزیز نسبت داده شود و البته شامل ادیان مفتخر یهودیت و مسیحیت نیز می شود، اما اکنون اسلام تنها دینی است که هنوز به مخالفت و دشمنی سازمان یافته علیه هنر و زیبایی و البته زنان، اقدام می کند.

به یاد داریم که گروهک تروریستی و الله پرست داعش نیز، پیشتر اقدام به ویرانی تندیس های موزه ی بغداد کرده بود و با اجرای قهرمانانه ی احکام الله و رسولش، در این وهم بود که حکومت اسلامی را برای همیشه برقرار خواهد کرد که البته پریشان و نابود شده و به بهشت جاوید فرستاده شدند.

 

 

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: