اقرار رانلد ریگان به دخالت آمریکا در سقوط پادشاه ایران

رانلد ریگان: شاه ایران راهش از راه مردمش جدا نبوده است. کاری که ما با شاه ایران کردیم...

رانلد ریگان:
شاه ایران راهش از راه مردمش جدا نبوده است. کاری که ما با شاه ایران کردیم؛ شرمی برای تاریخ مناسبات سیاسی ماست. ما، او را که متحد خوبی برای ما و سختکوش برای مردمش بود، رها کردیم. در عوض، پشتیبانی خودمان را از یک فرد روانی متعصب که جان هزاران تن را گرفته است، جایگزین او کردیم.

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: