گفتگو با دکتر علی اکبر مهدی جامعه شناس

عواقب کاربرد ادبیات نامتعارف و خشونت بار ار سوی رهبران سیاسی
در سالهای اخیر با نوعی تحول در ادبیات سیاسی رهبران مواجهیم که می تواند عواقبی در بین جامعه داشته باشد. در این برنامه "فریدا صبا " گفتگویی خواهد داشت با دکتر علی اکبر مهدی، استاد جامعه شناسی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در مورد علل و پیآمد های این پدیده

منبع: 
برنامه دهکده جهانی
برگرفته از: 
سایت ایران فردا
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: