گزارش کوتاه از پنجمین اکسیون هانوفر/آلمان

درهوای سرد زمستانی، به دعوت کانون کنشگران دموکرات و سوسیالیست، بیش از صد و پنجاه شهروند ایرانی و آلمانی همراه با تشکل های زنان دگر وهم جنس گرای ایرانی در مرکز شهر گرد هم آمدیم

تا به سرکوب و کشتار زندانیان سیاسی اعتراض کرده، همبستگی‌امان را با دختران خیابان انقلاب اعلام کنیم و صدای زندانیان سیاسی در زندانهای رژیم باشیم ‌ که در اعتصاب غذا بسر میبرند. زندانیان سیاسی نشان داده اند ‌که ‌نه‌تنها در برابر ترور و شکنجه سر تعظیم فرود نیاورده، بلکه پرچم مبارزه را همچنان افراشته نگه میدارند. کارگران با اعتصابات پی‌درپی رو در روی رژیم سرکوبگر ایستاده اند. وزنان با نا فرمانی مدنی و تکثیر دختران خیابان انقلاب، عزم وجزمشان را برای آزادی پوشش و نفی رژیم توتالیتر همچنان ادامه می دهند.
• در این اکسیون یکی از زنان شرکت کننده در چهل ودومین سمینار سراسری سالانه تشکل های زنان وزنان دگر و همجنس گرای ایرانی در آلمان اعلامیه شرکت کنندگان در نفی رژیم زن ستیز و دفاع از خیزش اخیر خصوصا زنان را قرائت کرد.
• نماینده عفو بین الملل سخنرانی کرد و ضمن همبستگی با مبارزات دمکراتیک مردم ایران، خواهان آزادی بدون قید و شرط زندانیان سیاسی شد.
• گروه چپ مداخله گر(Interventionistische Linke) هانوفر ضمن همبستگی با این حرکت، در تجمع امروز ۱۰فوریه خواهان همکاری همه نیروهای چپ وسوسیالیست شد.
• شرکت کنندگان هم بستگی شان را با مردم عفرین اعلام و تجاوز ارتش ترکیه را محکوم کردند و خواهان قطع جنگ شدند.
• تظاهرکنندگان خواهان سفر یک هیت تحقیق بین المللی به ایران و تهیه یک گزارش مستند از قتل بازداشت‌ شدگان اخیر و ناپدیدشدگان درزندانهای ایران شدند.
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران
زنده باد آزادی وبرابری
کانون کنشگران دمکرات و سوسیالیست هانوفر. آلمان

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: