چگونه از عقاید احمقانه بپرهیزیم ؟

سخنی از در تحقیق خداناباوری بر تحمیل و موجودیت عقاید

ارستو می‌ توانست از این باور اشتباه که خانم‌ ها دندان‌ های کمتری از آقایان دارند با یک روش ساده پرهیز کند؛ از همسرش بخواهد که دهانش را باز کند تا دندان‌ هایش را بشمارد. او این‌ کار را نکرد، چون فکر می‌ کرد که می‌ داند !!
تصور کردن این که چیزی را می‌ دانید، در حالی که در حقیقت آن را نمی دانید، خطای مهلکی است که "ایمان" نامیده می‌ شود. "چون به من این‌ گونه گفته‌ اند"، "چون من این‌ گونه باور دارم"، شما را از قله‌ ی آگاهی به دره ی "ایمان" پرتاب می کند.
برتراند راسل

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: