درگیری های شدید پلیس ضد شورش با درویشان در تهران

ویدئو
درروزهای 30 بهمن و 1 اسفند 1396، درگیری های شدیدی میان نیروهای امنیتی رژیم جمهوری اسلامی با درویشان گنابادی و مردم پیوسته به آنان، در خیابان پاسداران تهران، روی داد که تاکنون دست کم به کشته شدن 5 تن از مزدوران امنیتی رژیم، دستگیری 300 تن از مردم و زخمی شدن ده ها تن دیگر از دو سوی درگیری انجامیده است.
درگیری ها از دستگیری درویشی به نام نعمت الله ریاحی به دست پلیس و اعتراض درویشان به این دستگیری آغاز شد....

درروزهای 30 بهمن و 1 اسفند 1396، درگیری های شدیدی میان نیروهای امنیتی رژیم جمهوری اسلامی با درویشان گنابادی و مردم پیوسته به آنان، در خیابان پاسداران تهران، روی داد که تاکنون دست کم به کشته شدن 5 تن از مزدوران امنیتی رژیم، دستگیری 300 تن از مردم و زخمی شدن ده ها تن دیگر از دو سوی درگیری انجامیده است.

درگیری ها از دستگیری درویشی به نام نعمت الله ریاحی به دست پلیس و اعتراض درویشان به این دستگیری آغاز شد و در ادامه با هجوم پلیس ضد شورش و لباس شخصی های مزدور رژیم به خانه ی نورعلی تابنده، رهبر درویشان، به گردآمدن درویشان برای دفاع از رهبر خود انجامید و با پیوستن مردم به درویشان در برابر نیروهای حکومتی، به تمامی محدوده ی خیابان پاسداران و خیابان های اطراف آن گسترش یافت.

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: