زمین یهودا و فرجامش

تناقض در کلام مقدس خداوند ××

انجیل متیو فصل ۲۶: ۵ تا ۸:

"یهودا گفت گناه کردم که خون بی گناهی را تسلیم نمودم، پس آن نقره ها را در هیکل انداخته، روانه شد و رفته خود را خفه نمود. اما فرنشینان کهنه نقره را برداشته، گفتند «انداختن این در بیت المال جایز نیست، زیرا خون بها است»؛ پس شورا نموده، به آن مبلغ، مزرعه ی کوزه گر را به جهت مقبره ی غربا خریدند.

اما در انجیل لوقا در آیه ی ۱۸ باب ۱، کارهای رسولان نوشته شده:

"پس او، یهودا، از اجرت ستم خود زمینی خریده، بر روی درافتاده، از میان پاره شد و تمامی امعایش ریخته گشت و بر تمام سکنه ی اورشلیم معلوم گردید، چنانچه آن زمین در زبان ایشان، "بحفل دما" یعنی زمین خون نامیده شد.

حال سخن این است که آیا یهودا خود زمین برای خود خرید یا کاهنان پس از مرگش برای او زمین خریدند !! و لاکن هنوز و پس از هزاران سال، میان علمای مسیحی اختلاف است و لاکن همین اختلاف هاست که مسیحیت را زنده نگاه داشته است !!

در این صورت، توجیه مسیحیان، اینکه یهودا خود را در زمین خود به دار کشید و تناب دار پاره شد و افتاد شکمش پاره شد، بی معنی خواهد بود.

 

 

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: