نوریزاده زیباکلام را برای رهبری اپوزیسیون پیشنهاد می کند
علیرضا نوری زاده: زیباکلام بهترین گزینه برای رهبری اپوزیسیون است
زیبا کلام: برای جلوگیری از سقوط نظام اسلحه بدست می گیرم

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: