مقررات بازدارنده اتحادیه اروپا در برابر تحریم‌های آمریکا چیست؟