صحبت های رضا وضعی با دکتر بیژن افتخاری کارشناس اقتصاد

آینده اقتصاد کشور و روند اعتصاباتِ اخیر

منبع: 
الوند تی وی
بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: